MIRË SE VINI NË

Platformën e Informatave të Centralizuara për Shërbimet Sociale
Kjo platformë do të kontribuojë në centralizimin e informatave mbi shërbimet sociale dhe familjare për fëmijët, të rriturit dhe familjet në nevojë. Këto informata ofrohen nga shërbimet vendore e nga institucionet lokale publike dhe private në kuadër të Projektit të Financuar nga BE-ja “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë në përgjigje të Covid-19”.

Na gjeni këtu

Ne ofrojmë mbështetje për të gjithë individët në nevojë në të gjitha rajonet e Kosovës. Çdo ndarje rajonale në hartë përmban informata për institucionet lokale publike dhe private në qarkun e specifikuar.
Klikoni në butonin më poshtë për të gjetur ofruesin më të afërt të shërbimeve sociale në zonën tuaj.

KONTROLLONI PRANUESHMËRIMINË TUAJ

Meqenëse shërbimet sociale të ofruara përmes kësaj platforme janë në përputhje me ligjin për shërbimet sociale dhe familjare në Kosovë, të gjithë individët duhet të kontrollojnë pranueshmërinë e tyre kur kërkojnë ndihmë.
Nëse dëshironi të gjeni nëse keni të drejtë të përfitoni shërbime sociale, klikoni në butonin më poshtë:

Si mund të ju ndihmojmë?

Si mund të ju ndihmojmë?
Ju lutemi plotësoni formularin për të kontaktuar.
Ne do të ju kontaktojmë sa më shpejtë që është e mundur.

14 + 13 =

Institucionet që ofrojnë shërbime sociale

Kosova ka një sistem të institucioneve që janë të përfshira në sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale të mira dhe të qasshme në tërë vendin. Disa nga institucionet kryesore përfshijnë:

  • Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve
  • Komunën
  • Qendrën për Punë Sociale
  • Sektorin Joqeveritar
  • Sektorin joqeveritar të licencuar
Roli i Ministrisë e Financave, Punës dhe Transfereve

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është përgjegjëse e gjithmbarshme për organizimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë. Ajo siguron që të gjithë banorët e Kosovës të kenë qasje të barabartë në shërbimet sociale dhe familjare pa asnjë dallim, siç është raca, përkatësia etnike, gjinia, gjuha, religjioni, mendimi politik, origjina kombëtare ose sociale, pasuria, lindja ose diçka tjetër.

Me shumë →

Roli i një komune
Secila komunë, përmes drejtoratit të saj përkatës, është përgjegjëse për sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të saj sipas standardit të specifikuar nga Ministria. Drejtoratet e komunave kryejnë shërbime sociale dhe familjare brenda territorit të tyre përmes aktiviteteve të qendrës për punë sociale ose duke siguruar financim apo ndonjë ndihmë tjetër materiale për organizatat joqeveritare që merren me këtë veprimtari.

Me shumë →

Roli i Qendrës për Punë Sociale
Secila komunë themelon një Qendër për Punë Sociale si institucion publik që do të ketë një ose më shumë degë. . Kjo qendër, përbërë nga personel profesionistësh me trajnime dhe kualifikime përkatëse mbi shërbimet sociale, është përgjegjëse për ushtrimin e kompetencave që ia jep ligji në emër të Ministrisë si dhe ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në emër të Ministrisë.

Me shumë →

Roli i Sektorit Joqeveritar
Personat juridikë, që nuk janë në sektorin qeveritar, duke përfshirë ndërmarrjet, organizatat dhe shoqatat vullnetare, organizatat fetare, grupet për vetë ndihmë dhe organizatat e tjera lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare janë të inkurajuara të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, qoftë me nismën e tyre ose me kontratë, në emër të drejtoratit komunal në rastin e shërbimeve lokale, ose në emër të Departamentit në rastin e shërbimeve në nivel të Kosovës.

Me shumë →