Shërbimet

Ne ofrojmë mbështetje për të gjithë individët në nevojë në të gjitha rajonet e Kosovës. Çdo ndarje rajonale në hartë përmban informata për institucionet lokale publike dhe private në qarkun e specifikuar.

Për më shumë informata, ju lutemi klikoni në rajonin të cilit i përket komuna juaj.

Për më shumë informata, ju lutemi klikoni në rajonin të cilit i përket komuna juaj.

Vendos kursorin në regjionin që i perkisni për më shumë informata

Qendra për Punë Sociale në Rajonin e Prishtinës

Drenasi

Teuta Morina

teuta.b.morina@rks-gov.net

049977910

Graçanica

Sonja Nesic

sonja.nesic@rks-gov.net

049776591

Fushë Kosova

Abaz Gigolli

abaz.m.xhigoli@rks-gov.net

044455327

Lipjani

Behar Amerllahu

behar.amerllahu@rks-gov.net

044257253

Artana/ Novoberdo

Fadil Gerbeshi

fadil.gerbeshi@rks-gov.net

044347291

Kastrioti/Obiliq

Fatime Halimi

fatime.halimi@rks-gov.net

044375114

Besiana

Luljeta Osmani/ Skender Rama

luljeta.a.osmani@rks-gov.net

03820041097

skender.rama@rks-gov.net

045383083

Prishtina

Vehbi Mujku

vebi.mujku@rks-gov.net

044130742

Prishtine Qender

Blerim Shabani

blerim.shabani@rks-gov.net

044427914

Prishtine – Kodra e Trimave

Hysnije Pajaziti

hysnije.pajaziti@rks-gov.net

044703126

Prishtine – Bregu i Diellit

Ilirjana Mehmetaj

ilirjana.mehmetaj@rks-gov.net

044192933

Learn more about qps services in Prishtina

AUTIZMI

Misioni i organizatës është të zhvillojë aftësitë dhe potencialet e personave me autizëm, duke i ndihmuar ata të integrohen në shoqëri. Kjo do të arrihet nëpërmjet avokimit mbi ndikimin e politikave qendrore dhe lokale në lidhje me autizmin dhe shërbimet dhe nevojat që këta persona kanë, sikurse edhe me ndërgjegjësimin e publikut për pranimin dhe trajtimin e personave me autizëm. Këta njerëz kanë, si dhe për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për pranimin dhe trajtimin e personave me autizëm. Aktiviteti kryesor i organizatës është ofrimi i shërbimeve terapeutike për fëmijët me autizëm në programet e listuara më poshtë: Shërbimet e bazuara në qendrën e terapisë ABA, Programi Portage, dhe shërbimet me bazë në shtëpi, Shërbimet me bazë në komunitet

Location : Selim Berisha, 56. Arberi, Prishtine

Drejtori Ekzekutiv: Cene Krasniqi

E-mail: info@autizmi-ks.net

Tel: +383 45 442 343

Web-site: https://autizmi-ks.org/

Down Syndrome Kosova

Shërbimet e ndërhyrjes së hershme dhe edukimit
Terapia fizike, terapia e të folurit dhe gjuhës, terapia profesionale, mbështetja e prindërve

Autonomia dhe shërbimet e trajnimit profesional
Kurse për autonomi personale dhe sociale, kurse edukative seksuale, kurse për qytetarinë aktive dhe vetë-avokim, kurse arsimi joformale, kurse trajnimi profesional/punësimi, mbështetje prindërore.

Location : Selim Berisha, 56. Arberi, Prishtine

Drejtori Ekzekutiv: Sebahate Hajdini – Beqiri

E-mail: info@downsyndromekosova.org

Tel: +383 38 229 715 | +383 44 476 750

Web-site: www.downsyndromekosova.com

Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve-Kosovë

Ofrimi i shërbimeve sociale dhe strehimore për fëmijët në nevojë për mbrojtje (në nivel kombëtar). Ushqim, pako higjienike, kujdes shëndetësor dhe ilaçe, mbështetje psiko-sociale, edukim formal dhe joformal dhe pajisje shkollore, program për aftësitë e jetës, aktivitete rekreative edukative dhe sociale, si dhe aktivitete verore.

Lokacioni : N/A

Drejtori Ekzekutiv: N/A

E-mail: N/A

Tel: N/A

Organizata publike për iniciativa dhe përkrahje lokale – OPIPL

Shërbime sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara në Qendrën SMILE ku ofrohen këto shërbime të specializuara: fizioterapeutike, psiko-sociale, logopedi dhe kujdesi ditor, avokim për përmirësimin e kushteve, politika dhe mbështetje për kategoritë në nevojë, veçanërisht fëmijët me nevoja të veçanta dhe aftësi të kufizuara. Vetëdijesimi i të gjithë publikut për mbështetjen dhe socializimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe aftësi të kufizuara. Përfshirja e grupeve të cenueshme në vendimmarrje dhe përmirësimi i shërbimeve publike.

Zbatimi i kartës së vlerësimit të komunitetit në fushën e shëndetësisë, promovimi dhe avokimi për buxhetim me pjesëmarrje në nivel vendor, monitorimi i institucioneve vendore dhe përfshirja në bashkë-hartimin dhe rishikimin e politikave publike lokale, fuqizimi i grave dhe të rinjve në sipërmarrje, zhvillim biznesi dhe punësim

Lokacioni: Haradin Bajrami, Nr.10, 14000 Lipjan

Drejtori Ekzekutiv: Fitim Sadiku

E-mail: info@polis-ks.org

Tel: +383 44 727 621

Web-site: www.polis-ks.org

SHHBK Nëna Terezë (SHNT)

Grumbullon dhe shpërndan ndihma humanitare për komunitetin më të margjinalizuar, Iu ofron familjeve më të cenueshme mjete për të mbështetur veten përmes projekteve që gjenerojnë të ardhura dhe trajnime profesionale, Përdor arsimin si masë parandaluese: duke fuqizuar gratë dhe komunitetin jo-shumicë, Ofron mbështetje sociale dhe psikosociale për të moshuarit dhe fëmijët, Promovon të drejtat e njeriut, kohezionin social dhe aktivizëm

Lokacioni: Mujë Krasniqi nn, ULPIANA U1/1 , 10000 Prishtinë

Drejtori Ekzekutiv: Mujë Krasniqi nn, ULPIANA U1/1 , 10000 Prishtinë

E-mail: ntereze@yahoo.com

Tel: +383 38 542 864/5 | +383 44 128 277 | +383 44 154 371

Web-site: www.motherteresasociety.org

Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve

Akomodim 24/7, ushqim, veshje, ilaçe, seanca psikosociale, këshilla juridike, shërbime shëndetësore, aktivitete edukative, terapi profesionale, kurse për rrobaqepësi, kurse te huaja, kurse kompjuteri, gjithashtu shoqërim ne institucione (polici, gjykata, qendra shëndetësore, shkolla etj.)

Lokacioni: Rr: “Imzot Nikë Prela”nr.45, Ulpianë-Prishtinë

Drejtori Ekzekutiv: Zana Asllani

E-mail: prishtinaqmgf@gmail.com

Tel: +383 545 476 | +383 44- 425 -111

QENDRA E KUJDESIT DITOR – PEMA

DAY CARE CENTER – PEMA është një organizatë joqeveritare në Kosovë, e cila punon krah për krah me autoritetet kombëtare dhe vendore, si dhe institucionet vendore dhe organizatat e tjera për të ofruar shërbime sociale të bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara. DAY CARE CENTER – PEMA është një organizatë joqeveritare në Kosovë, e cila punon krah për krah me autoritetet kombëtare dhe vendore, si dhe institucionet vendore dhe organizatat e tjera për të ofruar shërbime sociale të bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Qendrat e kujdesit ditor PEMA u shërbejnë fëmijëve me nevoja të ndryshme, duke përfshirë ata të diagnostikuar se kanë një deficit të konsiderueshëm njohës, duke përfshirë sindromën Down, autizmin dhe paralizën cerebrale.

Shërbimet bazohen në qasje shumë disiplinore dhe shumë-sektoriale, duke përfshirë sigurimin e një mjedisi mbështetës dhe të sigurt për përmirësimin e cilësisë së jetës, ngritjen e kapaciteteve dhe aktivitetet që mundësojnë mundësi zhvillimi dhe përfshirje sociale të fëmijëve në nevojë.
Aktivitetet përfshijnë këshillimin psikosocial individual dhe familjar, rehabilitimin, terapinë e të folurit, terapinë e artit, terapinë muzikore dhe lojën terapeutike që synojnë mësimin e aftësive jetësore, relaksimin, ofrimin e një edukimi bazë dhe rritjen e shoqërimit, komunikimit dhe ndërveprimit të fëmijëve me të tjerët. Kujdesi në shtëpi ofrohet gjithashtu për të ofruar shërbime rehabilitimi, për të mbështetur dhe këshilluar prindërit për kujdesin më të mirë për fëmijët e tyre, për të ndjekur gjendjen e fëmijëve, si dhe për të identifikuar dhe informuar familjet për ofrimin e shërbimeve në qendrat e kujdesit ditor.

Lokacioni: Rr. Tirana, Blloku A6, Ent. B5, Nr 18 Prishtinë, 10000 Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Liridona Zogaj

E-mail: pema.kosova@gmail.com

Tel: +383 545 476 | +383 44- 425 -111

Qendra e Biznesit për Zhvillimin e Vogël në Kosovë

Shërbime shëndetësore/mjekësore, shërbime psikologjike, shërbime të kujdesit në shtëpi, ngritje kapacitetesh, marketing dhe komunikim, zhvillim ekonomik, krijimi i vendeve të punës, punësimi dhe mblesëria.

Lokacioni: Gracanica/10500/King Milutin NN

Drejtori Ekzekutiv: Milan Dabic

E-mail: s.d.b.c@outlook.com

Tel: +383 49326 463 | +383 49326 463

Clubhouse Deshira

Organizata Klubi Dëshira është një qendër ditore me bazë në komunitet që ofron mundësi për personat me probleme të shëndetit mendor dhe aftësi të kufizuara intelektuale në rajonin e Prishtinës dhe punon ngushtë me Rrjetin e Qendrave të Shëndetit Mendor në të gjithë vendin 195 anëtarë të Klubit Dëshira janë në gjendje të përmbushin potencialin e tyre dhe të arrijnë një ndjenjë përkatësie, dinjiteti dhe vetëvlerësimi, përmes punësimit, zgjedhjeve sociale dhe arsimore të disponueshme përmes programeve të trajnimit, aktiviteteve dhe shërbimit social.

Shumë më tepër se aktivitetet tona programore, qendra jonë ditore është një komunitet njerëzish që punojnë së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët duke u bërë anëtarë produktivë të shoqërisë gjatë rrjedhës së jetës së tyre.

Klubi Dëshira, që nga viti 2001 organizohet për të mbështetur personat që jetojnë me probleme të shëndetit mendor, dhe personat me aftësi të kufizuar intelektuale për t’iu ribashkuar miqësisë, familjes, punësimit dhe arsimit.

Aktivitetet tona programore iu ofrojnë anëtarëve:

Aktivitete ditore në të cilat talentet dhe aftësitë e anëtarëve njihen dhe inkurajohen, ofrimi i mundësive për anëtarët për miqësi, punësim dhe arsimim, dhe qasje në shërbimet sociale dhe psikologjike, trajnim për t’u punësuar në mjedisin e zakonshëm të punës, ndihmë e drejtpërdrejtë në mbështetje të kujdesit në shtëpi, ndihmë në qasje në burimet arsimore të bazuara në komunitet, ndihmë në qasje në burime mjekësore, psikologjike, mirëqenie dhe të tjera mbështetëse të komunitetit, ndihmë në sigurimin dhe ruajtjen e sigurisë në familjen e tyre.

Lokacioni: Gracanica/10500/King Milutin NN

Drejtori Ekzekutiv: Nusret Shillova

E-mail: clubhousedeshira@gmail.com

Tel: +383 44 173 974

Shoqata e Personave Paraplegjikë dhe Fëmijë të Paralizuar të Kosovës – HANDIKOS

Programi i qendrave rehabilituese me bazë në komunitet është një strategji në kuadër të progresit të përgjithshëm të komunitetit, që synon rehabilitimin, mundësitë e barabarta dhe përfshirjen sociale të fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara, duke i mbështetur ata drejt një jete të pavarur dhe dinjitoze me pjesëmarrje dhe përfshirje të plotë në Shoqëri. Shërbimet e përmendura më poshtë janë shërbimet kryesore të ofruara nga HANDIKOS si pjesë e programit të qendrave rehabilituese me bazë në komunitet, dhe ato synojnë të ruajnë dhe avancojnë shëndetin fizik dhe mendor të personave me aftësi të kufizuara.

Shërbimet për fëmijë:
Shërbimi i Fizioterapisë, Shërbimi Psiko-Social, Shërbimi Psikologjik, Shërbimi Ergoterapi, Shërbimet e Pajisjeve Ndihmëse, Shërbimi i Kujdesit për Fëmijët.

Shërbimet për Prindërit:
Psiko – Shërbimi Social për Prindërit.

Shërbime për të rriturit;
Shërbimi Psiko-Social për të Rriturit, Shërbimi i Pajisjeve Ndihmëse, Shërbimi i Vizitave në Terren.

Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Veternik, Prishtinë 10000, Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Afrim Maliqi

E-mail: handikos@handi-kos.org

Tel: +383 49 377 655

Web-site: www.handi-kos.org

Fondacioni Terre des hommes Lozanë në Kosovë (TDHK)

Fushat e ekspertizës së TDHK-së ndryshojnë nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta psiko-sociale me fëmijët e cenueshëm dhe familjet e tyre dhe anëtarët e komunitetit përmes shërbimeve të qendrës ditore si:
Të mësuarit mbështetës dhe aktivitete psiko-sociale, këshillim psikologjik, seanca prindërimi, aktivitete vetëdijësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve, qasje ndër sektoriale për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, duke kontribuar në një qasje gjithëpërfshirëse për kujdesin dhe mbrojtjen e mirëqenies së fëmijëve, identifikimi dhe monitorimi i fëmijëve në situatë rruge, referimi dhe ofrimi i mbështetjes për rastet që kanë nevojë për mbrojtje, duke i paraprirë plotësimit të nevojave bazë duke ofruar ushqime dhe shërbime higjienike, në forcimin e institucioneve të nivelit vendor, rajonal dhe kombëtar, si dhe akterëve kryesorë përmes ngritjes së kapaciteteve, dhe trajnime në vendin e punës për të zhvilluar dhe zbatuar struktura, politika, standarde dhe procedura të përshtatshme të ndjeshme ndaj fëmijëve brenda vendit.

Lokacioni: Rr. Rrustem Statovci, 11/2, 10000, Pristina – Kosovo

Drejtori Ekzekutiv: Florina Sefaj

E-mail: kos.office@tdh.ch

Tel: 038 244 574 | +38345355005

SOS Children Villages Kosovo

Grupi i synuar i programit janë fëmijët e braktisur, fëmijët që kanë humbur kujdesin prindëror, dhe fëmijët që janë në rrezik për të humbur kujdesin prindëror. SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, në përputhje me Udhëzuesin e OKB-së për Kujdesin Alternativ, ofrojnë shërbime alternative të drejtpërdrejta të kujdesit familjar përmes Kujdesit Afatgjatë Familjar SOS, Kujdesit për Rininë dhe Programit Gjysmë-të Pavarur, si dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale për përkujdesje familjare. Parandalimi i braktisjes së fëmijëve në Programin SOS realizohet përmes njësive: Programet për Forcimin e Familjes dhe Qendra e Këshillimit për Fëmijë dhe Familje

Lokacioni: Rr. 1 Tetori, p.n., Velania, 10000, Prishtinë

Drejtori Ekzekutiv: Ms. Nezahat R. Salihu

E-mail: info@soskosova.org

Tel: +383 (0) 38 516 977 | +383 (0) 38 749 887

Web Site: www.soskosova.org

Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara HANDIKOS-DRENAS

Fizioterapi, Psikologji, Logopedi, Edukim jo formal, Sherbimet me paisje ndihmëse, Shërbime sociale në familje. Shërbimet e referimit

Lokacioni: Rr. Xhevat Demaku nr.72 Drenas

Drejtori Ekzekutiv: Behxhet BINAKU

E-mail: hendikos.dr@hotmail.com

Tel: 038 585 699 | +383 44 170 860

Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindor-OFAP

Shërbime Profesionale psikologjike, Shërbime pedagogjike, Shërbime psiko-sociale, Trajnime për” Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm”, me prindërit, Trajnime të ndryshme në fushën e Politikave të Mbrojtjes

Lokacioni: Rr. Lakrishtë Sol 1 Lok 3/1, Prishtinë

Drejtori Ekzekutiv: Ibadete Krasniqi

E-mail: ofap.kosova@hotmail.com

Tel: 038 613 888 | +383 44 168 146

Web-Site: www.ofap.org

Shoqata e të Verbërve të Kosovës (SHVK)

Shërbime orientimi dhe të lëvizshme për personat e verbër në moshë madhore, lexim Braille për të verbrit në moshë madhore, Shërbime të TI-së për të verbrit, shërbimet në stimulimin e hershëm 0-6 vjeç për fëmijët e verbër, trajnime me prindërit me temën e ndërhyrjes së hershme, trajnime me stafin të institucioneve parashkollore për stimulimin e hershëm të fëmijëve të verbër, shërbimet për fëmijët e verbër që ndjekin shkollën e rregullt në fushën e shkrimit Braille, orientimi dhe lëvizshmëria, shërbimet psiko-sociale për të verbrit.

Lokacioni: Sunny Hill, Rr.Rifat Burgjeviç, Llam 5, 10000, Pristine, Kosova

Drejtori Ekzekutiv: Daut Tishuki

E-mail: info@shvkosova.com | daut.tishuki@gmail.com

Tel: +383 44 493 202

Web-Site: www.shvkosova.com

Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore – MVPT

Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (MVPT) është një organizatë lokale joqeveritare, jofitimprurëse që trajton shkaqet dhe pasojat e dhunës përmes një qasjeje shumë-sektoriale (shërbimet socio-ekonomike, vetëdijesimi dhe kontributi në hartimin e politikave sociale) avokimi, kërkimi dhe lehtësimi i fuqizimit të popullatës së synuar, përmes ofrimit të ndihmës sociale, parandalimit dhe edukimit; avokimi dhe informimi, vetëdijësimi dhe fuqizimi; trajnime profesionale dhe aktivitete të tjera argëtuese, si dhe rehabilitimi dhe ri integrimi afatgjatë i viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit me qenie njerëzore, fëmijëve në rrezik për t’u trafikuar dhe viktimave të dhunës me bazë gjinore.

MVPT e përmbush misionin e saj përmes një qasjeje shumë disiplinore në dy shtylla:
Ndihmë e drejtpërdrejtë (Strehim, Rehabilitim dhe Ri integrim Afatgjatë), Parandalim.

Lokacioni: Rr. Mehmet Akif Ersoy, PN.1 Taslixhe II, Pristina 10000, Kosovo

Drejtori Ekzekutiv: Teuta Abrashi

E-mail: teuta.abrashi@gmail.com | pvpt.ngo@gmail.com

Tel: +383 38 516 500 | +383 44 193 457

Web-Site: www.pvptcenter.net

Asociacioni Nacional I Autizmit në Kosovë

Vlerësim zhvillimor, Hartimi i planeve individuale, Trajnime për prindër, Konsultime profesionale me prindër dhe fëmijë, Sesion stimulues terapeutik, Sesion logopedi, Trajnim për asistentë, Fushata ndërgjegjësuese dhe avokuese për personat me autizëm, Aktivitete rekreative (pikturë, muzikë, sport).

Lokacioni : Rr. Gustav Mayer, Nr 1-1, Prishtinë, Kosovë

Drejtoru Ekzekutiv : Jeta Deva Noci

E-mail: info@autizmi.org

Tel: +38349646326

Web-Site: www.autizmi.org

N.G.O.Shoqata e personave me paralizë të fëmijëve ”Handicap Kosova”

Avokim dhe lobim për të drejtat e PAK, Trajnim për studentët që punojnë me PAK, Trajnim për PAK me qëllim punësimin e tyre, Shërbime fizioterapeutike për PAK, Shërbime të kujdesit mjekësor për PAK, Riparim karrige me rrota dhe pajisje të tjera ortopedike për PAK

Lokacioni : Rr.”Hil Mosi” No.5, 10000 Prishtina

Drejtori Ekzekutiv : Fatos Novakazi

E-mail: zarsye@yahoo.com

Tel: +38344121503; +38344264561

OJQ Autizmi Flet

Objektivi kryesor është ofrimi i shërbimeve profesionale terapeutike për personat me spektër autik, gjithashtu lobimi për ndërgjegjësimin përmes aktiviteteve të vazhdueshme, integrimin dhe përfshirjen në shoqëri.

Ndihmë profesionale për fëmijët me spektër autik; Identifikimi i fëmijëve me spektrin e autizmit; Ofrimi i shërbimeve edukative ditore për fëmijët me autizëm spekulativ; Rritja e aftësive motorike dhe intelektuale të fëmijëve me spektrin e autizmit; Integrimi i fëmijëve në sistemin e rregullt arsimor; Këshillim profesional për prindërit e fëmijëve me fjalime mbi autizmin; Avokim për fëmijët me spektër autik; Hulumtime të vazhdueshme mbi spektrin e autizmit

Lokacioni : Rr.Luan Haradinaj Hyr.21/8 second floor nr.4

Drejtori Ekzekutiv : Violetë Hyseni

E-mail: autizmiflet@hotmail.com

Tel: +38344889498

Shoqata e Grave të Kthyera Naš dom

Shoqata e Grave të Kthyera i arrin qëllimet e saj përmes katër programeve:
• Programi shëndetësor dhe social: Programe parandaluese shëndetësore (edukim dhe ekzaminime parandaluese gjinekologjike)
Ndihmoni dhe kujdeseni për të moshuarit dhe të sëmurët në shtëpi
• Programi ekonomik: Programet për hapjen e bizneseve inovative (start-up), zhvillimin e bizneseve ekzistuese (menaxhim, marketing), sipërmarrje sociale dhe vetëpunësim.
Grumbullimi i mallrave dytësore me qëllim riciklimin dhe bërjen e mallrave për një qëllim tjetër
Regjistrimi në tregun e punës si punëdhënës
• Programi arsimor: Programe edukative në fushën e të drejtave të grave, agjendës së gjelbër dhe pjesëmarrjes qytetare. Jemi pjesë e Koalicionit Demokracia në Veprim, i cili prej vitesh i përcjell zgjedhjet në Kosovë
• Programi Humanitar: Fondi i Solidaritetit të Grave, i themeluar në vitin 2014, nis aksionet për mbledhjen e ndihmave për grupet vulnerabël të popullsisë (me theks tek fëmijët dhe gratë) në ushqim, higjienë, veshje, këpucë, mobilje, lodra, libra shkollorë dhe aksesorë; gjithçka përveç parave, dhe i mbledh dhe ua dorëzon njerëzve në nevojë

Lokacioni : Rr.Selo Prekovce, bb, 16000 Novo Brdo

Drejtor Ekzekutiv : Aleksandra Stanković

E-mail: udruzenjezenanasdom@gmail.com

Tel: +38345214907

Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë

•Ofrimi i shërbimeve sociale direkte të specializuara në shtëpi për fëmijët, të rriturit në nevojë, viktimat e dhunës në familje ose viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, të moshuarit dhe personat e braktisur në nevojë;
• Ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta të mbështetjes psikosociale dhe fizioterapeutike në komunitet për fëmijët, të rriturit në nevojë, viktimat e dhunës në familje ose viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, të moshuarit dhe personat e braktisur në nevojë;
• Ofrimi i shërbimeve direkte të specializuara në shtëpi për shëruesit me Covid19 nga grupet sociale të cenueshme.
– Trajnim dhe asistencë në certifikimin e amvisave geronto,
– Ofrimi i ndihmës konkrete në nevojat ushqimore dhe higjienike.

Lokacioni : Rr.Milosa Obilica n.n.,10500 Gracanica

Drejtori Ekzekutiv : Nenad Maksimović

E-mail: office@ngocpt.org

Tel: +38348589788

Web-Site: www.ngocpt.org

Qendra Kosovare për Vetë Përkrahje

Krijimi dhe organizimi i grupeve të vetëndihmës në tema të ndryshme (probleme familjare, persona me aftësi të kufizuara fizike, grupe me prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, gra viktima të dhunës në familje, shëndeti mendor, familjarë të personave me çrregullime mendore, persona në depresion, trauma. , vuajtje, zi, gra me kancer gjiri, persona në procedura rehabilitimi dhe kategori të tjera të shoqërisë që kanë të njëjtat probleme dhe që mund të përfitojnë nga takimet e përbashkëta dhe nga mbështetja e bazuar në përvojë; ofrimi i shërbimeve psikologjike profesionale për personat në nevojë dhe kategori specifike të shoqërisë në nevojë; Përfaqësimi i një pike referimi për të gjitha grupet që ndajnë këtë metodologji dhe bashkëpunojnë me entet publike dhe private që punojnë për promovimin e shëndetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve, familjeve dhe komunitetit; Organizimi i trajnimeve specifike për punëtorët. , lehtësuesit, shërbëtorët dhe vullnetarët në mënyrë që të nxisin programe të reja dhe të adoptojnë vetë-helmimin p metodologjinë dhe zhvillimin e kapaciteteve të OJQ-ve.

Organizimi i aktiviteteve avokuese me qëllim mbështetjen e të drejtave të kategorive të ndryshme të mbështetura nga KCSH; Promovimi i të drejtave të kategorive të ndryshme në punësim, arsim, përfshirje duke përdorur metodologjinë e vetëndihmës; Ndërtimi i ndërgjegjësimit të publikut nëpërmjet publikimeve, përfshirjes së medias dhe ngjarjeve publike.

Lokacioni : Rr.Kroi i bardhë, Lam. II, no. 35

Drejtori Ekzekutiv : Valon Ismaili

E-mail: selfhelp.kosova@gmail.com

Tel: +38338542829; +38344134169

Ženski Inkuzivni Centar /Qendra e Perfshirjes se Grave /Women`s Inclusion Center (ZEC/QPG/WIC)

Mbrojtje fizike dhe siguri, Trajtim psikoterapeutik (individual dhe grup), Punë dhe terapi okupacionale, Këshillim dhe mbështetje sociale (individuale, grupore, kontakte me institucione të tjera), Asistencë ligjore – nëpërmjet shërbimeve të një avokati të licencuar të ZECa-së dhe përdorimit të shërbimeve të Zyra e Ndihmës Juridike Falas, Zyrat e Avokatit të Popullit (përdoruesit u mundësohet të marrin këshilla ligjore, të përgatisin parashtresa dhe t’i përfaqësojnë ato në gjykatë), asistencë mjekësore dhe rehabilitim nga punonjës të licencuar shëndetësorë në bashkëpunim me institucionet shëndetësore (ndërhyrje urgjente mjekësore, ekzaminime kontrolli, terapi medikamentoze) , Në përgatitje Punë terapeutike me një partner/autor dhune së bashku me Shërbimet e Mbrojtjes Sociale në bashkitë e synuara në ambientet e Shërbimit, në familje – nëpërmjet vizitave celulare ose nëpërmjet organizimit të grupeve të vetëndihmës, Pavarësia ekonomike e përfituesve nëpërmjet fuqizimit ekonomik (përfshirja e përfituesve në fuqizimin ekonomik programet e KZZ-së, duke rritur konkurrencën në tregun e punës.

Bashkëpunimi me zyrat e punësimit dhe organizatat e tjera OJQ që zbatojnë programe të mbështetjes ekonomike për grupet e margjinalizuara), Trajtimi psikoterapeutik i fëmijëve viktima të dhunës (mbështetje psikologjike, ndihmë në përvetësimin e kurrikulës, program argëtues dhe argëtues të zbatuar nga vullnetarët), Kontakt dhe bashkëpunim me institucionet qeveritare. dhe organizatat joqeveritare për të zbatuar një plan individual për mbrojtjen dhe riintegrimin e përdoruesve të strehimoreve në komunitetin social, linjën SOS 080021000 (telefonata falas për përdoruesit e VALA) dhe qendrën e këshillimit SOS (telefon, online, tele-këshillim, punë në terren. ), Monitorimi i banorëve pas daljes nga Qendra

Lokacioni: Novo Brdo

Drejtori Ekzekutiv: Vesna Stajić

E-mail: zenskiinkluzivnicentar@gmail.com

Tel: 038 576 954 | +383(0)44 404 465

Regjioni Pejës

Peja

Haxhere Turjaka

haxhere.turjaka@rks-gov.net

045105882

Istog

Naser Sylaj

naser.sylaj@rks-gov.ne

049766506

Klina

Xhavit Shala

xhavit.shala@rks-gov.net

049920628

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Pejë

SHOQATA CARITA UMBRIA

Ofrimi I strehimit te femijeve pa perkujdesje prinderore
Trajnimi I femije mbas moshes madhore me kurse/trajnime profesionale
Ofrimi I ndimave te familjeve me nevoje kur ne kemi mundesi materiale

Lokacioni: Leskoc-Kline

Drejtori Ekzekutiv: Massimo Mazzali

E-mail: carita.umbria@gmail.com

Tel: +383 49477820 | +383 44223101

Qendra për Jetë të Pavarur (QJP)

Ofrimi i shërbimeve rehabilituese për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara mendore. Rritja e aftësive të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara për të shkruar, lexim, rritja e vetëdijesimit të tyre për mjedisin, diskutimet në grup, respektimi i njëri-tjetrit dhe zhvillimi i lirisë së tyre duke u integruar në shoqëri. Rritja e besimit të personave me aftësi të kufizuara mendore për të qenë pjesë e barabartë e shoqërisë Ofrimi i mbështetjes për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara për t’u bërë sa më të pavarur në drejtim të udhëtimit autonom, higjienës, përgatitjes së ushqimit, trajtimit në dyqane dhe rritjes së kapaciteteve të tyre në punët me dorë.

Krijimi i hapësirës – vend ku personat me aftësi të kufizuara mendore mblidhen, flasin, luajnë, ndërtojnë, vizatojnë, këndojnë dhe i ndihmojnë ata të shprehin emocionet e tyre përmes mbështetjes psiko-sociale dhe thjesht stimulimit. Ofrimi i mbështetjes për anëtarët e familjes që kanë brenda familjeve persona me aftësi të kufizuara mendore përmes këshillimit dhe trajnimeve.

Lokacioni: Vitomericë, Rajoni 2, Pejë – Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Fitore Haxhihasani

E-mail: qjp_2001@hotmail.com

Tel: +383 (0) 44 13 76 23

Handikos-Pejë

Ofrimi I mjeteve ortopedike, Vizitat shtëpiake,avokim-lobim, Seancat fizioterapeutike-psikologjike, Transporti I perfituesve, Programi humanitar-pako ushqimore ,higjienike dhe shëndetsore

Lokacioni: Marie Shllaku nr 20 Pejë

Drejtori Ekzekutiv: Egzon Qorkadiu

E-mail: Handikospeje.org@gmail.com

Tel: 039432078 | +383 44 252 237

Qendra për Mirëqënien e Gruas

Qendra Wellness e Grave, Shtëpia e Sigurt për Gratë dhe Fëmijët Viktima të Dhunës është OJQ e udhëhequr nga gratë; filloi punën në shtator të vitit 1999 nga një grup grash me synimin për të luftuar dhunën dhe diskriminimin me bazë gjinore.

Qendra Wellness e Grave ofron një vend që është i respektueshëm, i sigurt dhe mbështetës për gratë dhe fëmijët/të mbijetuarit e dhunës në familje duke marrë parasysh nevojat e tyre unike dhe pengesat me të cilat përballen ndërsa kërkojnë shërbime për të dalë nga marrëdhënia e dhunës. Shërbime të tjera të ofruara përfshijnë ndërhyrjen në krizë, këshillimin individual, edukimin për shëndetin riprodhues dhe dhunën me bazë gjinore, mbështetje psikologjike dhe ligjore.

Gjithashtu ne punojmë për riintegrimin e grave duke përmirësuar pozitën socio-ekonomike të grave në komunitetin tonë nëpërmjet organizimit të shërbimeve për përfshirjen socio-ekonomike të grave dhe shërbimeve dhe organizimit të programeve të trajnimit për grupet e pafavorizuara të grave, etj.

 

Lokacioni: Rr.12 Qershori 16 Pejë

Drejtori Ekzekutiv : Ardita Ramizi Bala

E-mail: pejawwc@yaho.com

Tel: +38339421398 | +38344/49278809

Web-Site: www.qmg-ks.org

“Duart Plote Meshire”

Shërbime Psikosociale për fëmijët me aftësi të kufizuara të vogla dhe fëmijët e përkatësisë etnike rome, ashkali dhe egjiptiane. Shërbime mjekësore dhe psikosociale për pacientët dhe të moshuarit pa kujdesin e duhur. Ndihma Humanitare për njerëzit që jetojnë kryesisht me ndihmë sociale.

 

Lokacioni: Rr.Vitomirica Region II, Peja

Executive Director : Najqe Kelmen

E-mail: shtepiaeshpreses@hotmail.com

Tel: +38344155863

Qendra për punë sociale në rajonin e Ferizajit

Ferizaj

Adelina Rexhepi-Braha

Adelina.rexhepi1@rks-gov.net

+38344754975

Hani i Elezit

Amir Bushi

amir.bushi@rks-gov.net

044280363

Kaçaniku

Ruzhdi Berisha

ruzhdi.berisha@rks-gov.net

044227931

Shtime

Jener Fazliu

jener.fazliu@rks-gov.net

044667694

Shtërpcë

Haqif Xhemajli

haqif.xhemajli@rks-gov.net

044130463

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Ferizaj

Caritas Kosova

Kujdesi shëndetësor dhe qasja e përmirësuar në shërbimet shëndetësore, përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i një komuniteti për përfshirje dhe kohezion social, krijimi i parakushteve për rritjen e shkallës së punësimit dhe vetëpunësimit, realizimi i së drejtës për arsim cilësor, ndihmë në situata të fatkeqësive natyrore dhe konflikte.

Lokacioni: Rr. Shën Nënë Tereza No. 3 Catholic Church
70000 Ferizaj, Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Mr. Alfred Pjetri

E-mail: info@caritaskosova.org

Tel: +383 (0) 290 328 110 | +383 (0) 44 470 961

Web-site: www.caritaskosova.org

Qendra per Mbrojtjen e Grave dhe Femijeve Shtepia Ime

Strehimorja vepron për të siguruar mbrojtje, siguri, akomodim dhe mbështetje e te mbijetuarave të keqtrajtuara në fazën emergjente si dhe përgjatë rrugës e cila synon daljen e gruas nga dhuna.

Lokacioni: Rruga Uran Tinova p.n., Ferizaj 70000, Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Sevdije Kasumi – Bunjaku

E-mail: ngomyhome@hotmail.com

Tel: +383 49 334 354

Association of Persons with Disabilities-Handikos Ferizaj

Shërbime multidisiplinare rehabilituese me bazë në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuar. Shërbimet me bazë në shtëpi për personat me aftësi të kufizuar. Handikos Ferizaj zbaton një numër të madh të aktiviteteve dhe intervenime avokuese që kanë për qëllim arritjen e ndryshimeve pozitive dhe të qëndrueshme në jetën e personave me aftësi të kufizuara.

Lokacioni: Zenun Beqa 24 A

Drejtori Ekzekutiv: Xhemile Murseli

E-mail: handikosferizaj@gmail.com

Tel: +383 49 945 102 | +383 49 723 700

Shoqata e personave me aftësi të kufizuar “Hendifer”

Shërbimet që ofron shoqata “Hendifer” janë: Vizita në shtëpi për personat që jetojnë vetëm; Ergo-terapia; Terapi në grup dhe terapi individuale; Furnizimi me pajisje ortopedike; Avokim dhe lobim për punësimin e personave me aftësi të kufizuara; Terapi e te folurit; Edukimi për fëmijët që kanë probleme në të nxënë; Terapia e artit; Kurse IT (teknologji informacioni); Furnizimi me pako ushqimore për familjet e varfra; Aktivitete sportive; Qendra ditore ku organizohen aktivitetet kryesore për fëmijët, nënat beqare dhe nënat e personave me aftësi të kufizuara; Kampi ditor i rehabilitimit.

Lokacioni : Str.Gjon Serreçi, nr. 43, Ferizaj

Drejtori Ekzekutiv : Fazile Bungu

E-mail: hendifer_f@yahoo.com | hendifer.personat@gmail.com

Tel: +38344226923

Web-Site:www.hendifer.com

Regjioni Gjakovës

Deçani

Ali Tahirsylaj

ali.tahirsylaj@rks-gov.net

044404975

Gjakova

Pranush Komani

pranush.komani@rks-gov.net

044799833

Rahoveci

Ylfete Kryeziu

ylfete.kryeziu@rks-gov.net

044611812

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Gjakovë

MEDICA KOSOVA

Ofrimi i rimëkëmbjes individuale të traumës dhe këshillimi psikosocial në grup për të mbijetuarat e dhunës seksuale dhe me bazë gjinore (DHSBGJ) gjatë dhe pas luftës, ofrimi i këshillimit juridik në grup dhe ndihmës juridike individuale për gratë e mbijetuara të DHSBGJ gjatë dhe pas luftës, ofrimi i ndihmë ligjore dhe teknike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë kohës së luftës për të pasur qasje në njohjen e statusit dhe drejtësi, ofrimi i edukimit shëndetësor, fizioterapisë dhe kujdesit parësor mjekësor për të mbijetuarit, ofrimi i artit dhe terapisë profesionale si mjete për rehabilitimin e të mbijetuarve,

Sigurimi i burimeve bujqësore (bletë, furnizime për kujdesin e bletëve, furnizime mjelëse, zogj dhe inkubatorë, bimë etj.) për të mbijetuarit e cenueshëm social dhe mbështetja e qasjes së tyre në programet e subvencionimit bujqësor nga institucionet vendore, ofrimi i trajnimeve për institucionet dhe OJQ-të në rritjen e njohurive mbi qasjen e informuar për traumat, dhe zhvillimi i fushatave vetëdijësuese kundër stigmës lidhur me dhunën seksuale, zhvillimi i aktiviteteve të avokimit dhe lobimit për adresimin e statusit dhe të drejtave të të mbijetuarve të DHSBGJ gjatë dhe pas luftës.

Lokacioni: Luigj Gurakuqi No.39; 50000 Gjakove
70000 Ferizaj, Kosovë

Drejtori Ekzekutiv: Veprore Shehu

E-mail: medicam_kosova@yahoo.com | info@medicakosova.org

Tel: +383 (0)390 321 139 | +383 (0)49 188 316

Web-site: www.medicakosova.org

OJQ ”Safe House” Gjakovë

Strehimi dhe akomodimi i grave dhe fëmijëve viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, kujdesi shëndetësor dhe siguria fizike, këshillimi psikosocial dhe ligjor, (ballë për ballë, me telefon (linjë SOS) dhe në grupe me gra dhe vajza të mbijetuara të dhunës , Edukimi formal dhe joformal i fëmijëve për të ndjekur arsimin fillor ose të mesëm të ndërprerë, aktivitete edukative dhe argëtuese për fëmijët që jetojnë me nënat e tyre në Safe House,

Ri integrimi përmes kurseve të ndryshme si; Trajnim i grave dhe vajzave të strehuara (kurse në bletari, prodhim kremi, gatim, thurje, rrobaqepësi, gjuhë të huaja, kompjuter etj.
Prezantime në komunitete dhe institucione (për punonjësit e shëndetësisë, punonjësit socialë, policinë, etj., për parandalimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, dhe pasojat e saj në shoqëri, seminare dhe trajnime me grupe të ndryshme profesionale për njohjen dhe trajtimin e rasteve të familjes dhe dhunës me bazë gjinore, prezantime me nxënës të shkollave për parandalimin dhe pasojat e dhunës në familje, fushata vetëdijesimi me aktivitete dhe botime të shumta.
Avokimi për të drejtat e viktimave, fuqizimi ekonomik i viktimave dhe trajtimi i autorëve, ngritja e kapaciteteve të personelit për të ofruar shërbime cilësore për viktimat e dhunës në familje dhe me bazë gjinore.

Linja ndihmëse falas për të ofruar këshillim për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe me bazë gjinore. Numri i telefonit 080080001.

Lokacioni: Rr. ”Gjergj Fishta”N n

Drejtori Ekzekutiv: Erblina Dinarama

E-mail: linjajuaj@yahoo.com

Tel: 0390-330-098 | +383 44-830-151

Medica Gjakovë

Departamentet e Medica Gjakova
Departamenti Psikosocial, Departamenti Gjinekologjik, Departamenti Ligjor, Departamenti i Fuqizimit Ekonomik, Departamenti i Financave dhe Administratës.

Aktivitetet e Medica Gjakovë
Këshillim psikosocial individual, grupor, familjar dhe në çifte në ambientet e zyrës dhe në terren, ofrimi i këshillave të përgjithshme në fshatrat/qytetet e rajonit ku operon shoqata, ofrimi i këshillave dhe mbështetjes individuale gjatë procesit të aplikimit për pension në komisionin për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimës së dhunës seksuale në Kosovë, konsulta/vizitat primare gjinekologjike në qendër dhe terren, kontrolle gjinekologjike dhe pap test, këshilla dhe ndihmë juridike në qendër dhe në fshat, përpilimi i prefikseve dhe zonave. marrë nga organet gjyqësore dhe autoritetet e tjera publike, fuqizimi ekonomik i aktiviteteve të grave.

Organizimi i zhvillimit të kapaciteteve arsimore dhe profesionale në fshatrat dhe lagjet e banuara nga një grup i grave minoritare, punë publike, avokimi dhe lobimi për çështjet e grave, organizimi i punëtorive, seminareve dhe konferencave për çështjet e të drejtave të grave dhe barazisë.

Lokacioni: Rr. Fadil Nimani No. 34 Gjakova, 50000 Republic of Kosovo

Drejtori Ekzekutiv: Mirlinda Sada

E-mail: medica.gjakova@hotmail.com | medicagjakova@gmail.com

Tel: 0390 326 812 | +383 44 99 66 55

Web Site: medicagjakova.org

Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Gjakovës “Handikos Gjakovë”

Shërbimet e ofruara nga Handikos në Gjakovë:
Shërbime ergo/fizioterapie, këshillim/mbështetje psiko-sociale për individët dhe familjet/kujdestarët e tyre, shërbimet e infermierisë, monitorimi shëndetësor dhe referimi në institucione shëndetësore, aktivitete krijuese dhe argëtuese për adoleshentët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, mbështetja sociale për personat me aftësi të kufizuara, shërbime të logopedisë, kujdes në shtëpi për vetë kujdes dhe pavarësi për aktivitetet e përditshme.

Shërbimet e asistentëve në terren në komunitet, shërbimet logopedisë, edukimi joformal, fushata avokimi dhe lobimi me institucionet vendore dhe qendrore për fuqizimin dhe respektimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, kurse kërcimi për adoleshentët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara, kurse aktrimi për adoleshentët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara, kurse pikture për adoleshentë dhe të rinj me aftësi të kufizuara.

Krahas shërbimeve që ofron Handikos Gjakova, ka:
Grupin e avokimit të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, grupin e avokimit të të rinjve me aftësi të kufizuara, grupin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, grupin e fotografëve të rinj, grupin e peshkimit sportiv rekreativ, grupin sportiv të basketbollit me karrocë me rrota.

Lokacioni: Rr. “Tivari” n.n. Gjakova 50000 Kosova

Drejtori Ekzekutiv: Brilanda Ballata

E-mail: handikos.gjakove@gmail.com

Tel: +383 390 327 150 | +383 44 424 266

KESHILLI RINOR RAHOVECIT

Ne ofrojmë shërbime sociale të lëvizshme të përditshme për grupet e margjinalizuara, dhe veçanërisht për fëmijët në punë të rënda dhe të vështira. Si dhe shpërndarja e shërbimeve të ndihmës, identifikimi, avokimi dhe ndryshimi i gjendjes, situata në përgjithësi për grupet e përmendura të margjinalizuara, por në të ardhmen edhe për fëmijët me sindromën Down.

Lokacioni: Rr. “ Gezim Hamza – Piktori “ N.N. 21000, Rahovec

Drejtori Ekzekutiv : Enis Berisha

E-mail: keshillirinorrahovecit@hotmail.com

Tel: +38344204096

Web-Site: www.krr-ycr.com

Regjioni Mitrovicës

Albaniku/Leposavic

Danijela Nikolic

leposavic.sns@rks.gov.net

0648204066

Mitrovica

Gani Mustafa

gani.n.mustafa@rks-gov.net

qpsmitrovice1@gmail.com

+38344226206

Mitrovica Veriore

Dejan Djinović

csr.zvec@gmail.com

0658261223

Skënderaji

Syka Beqiri

syka.beqiri@rks-gov.net

048906392

Vushtrria

Kimete Mehana

kimete.mehana@rks-gov.net

044926132

Zubin Potoku

Grado Djordjevic

csrzpotok@gmail.com

028460064

Zveçani

Biljana Nikolic

qpszvecan2@gmail.com

065/4719/300

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Mitrovicë

Association of persons with disabilities of Mitrovica – Handikos Mitrovica

Handikos Mitrovica ofron shërbime të drejtpërdrejta sociale për personat me aftësi të kufizuara në rajonin e Mitrovicës, duke zbatuar një program rehabilitimi me bazë në komunitet, si p.sh.:
Ofrimi i shërbimeve të kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në standardet e shërbimit dhe me personel profesional të kualifikuar, ngritja e kapaciteteve të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara në aspektin e kontributit në zhvillimin e fëmijëve të tyre në potencialin e tyre maksimal, si dhe këshillim individual dhe grupor me prindër/anëtarë të familjes, avokim aktiv në institucionet publike dhe jopublike lokale, për të garantuar mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, duke përfshirë të drejtën për lëvizje të lirë, shërbime shëndetësore cilësore, mirëqenie sociale, arsim dhe punësim.

Shërbimet e pajisjeve ndihmëse për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara në qendër dhe në shtëpi, duke iu përshtatur nevojave të përfituesit, identifikimi i vazhdueshëm i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara dhe regjistrimi i tyre në bazën e të dhënave, këshillim dhe këshilla për aftësitë e përditshme të jetesës dhe lëvizshmërinë.

Lokacioni: Rruga “Nexhip Dragaj” nr.70, Mitrovicë

Drejtori Ekzekutiv: Myrvete Hasani

E-mail: handikos.m@gmail.com

Shoqata e Prindërve Më Mbështetni Veri

Këshillim psikologjik për prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, këshillim psikologjik për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara, terapi fjalësh për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara, terapi fizike për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara, punëtori muzikore, punëtori edukative, punëtori krijimtarie, seminare teatrale, punëtori sportive , punëtori të aftësive të përditshme, punëtori të arteve pamore.

Lokacioni: Rr. Nemanjina bb. / Mitrovica e Veriut

Drejtori Ekzekutiv : Irena Rakić

E-mail: podrzime.mitrovica@yahoo.com

Tel:+381640017446

Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijëve – “RABA VOCA”

Shërbimet e ofruara nga QMGF “Raba Voca” për të mbijetuarit: akomodim (ushqim, higjienë, veshje). Gjatë qëndrimit në strehë, atyre u ofrohet këshillim psikosocial, seanca psikologjike, aktivitete çlodhëse nga këshilltari psikosocial, kurse rrobaqepësie, kurse gatimi, kurse kompjuteri, kurse parukerie, edukim shëndetësor.
Sipas nevojave të të mbijetuarve, bëhet shoqërimi në gjykatë, SPSH, kontrolle mjekësore, tërheqje të përfitimeve sociale, kontakte telefonike me familjarët etj.

Lokacioni: Rr. Ramadan Peci nr.12, Mitrovicë

Drejtori Ekzekutiv : Fidane Hyseni

E-mail: rabavocacpwc@gmail.com

Tel:+38344815749

Regjioni Gjilanit

Gjilani

Mursel Zymberi

mursel.zymberi@hotmail.com

+38344125519

Dardana/ Kamenica

Bejtulla Morina

bejtulla.morina@rks-gov.net

044186653

Kllokoti

Vojislav Kostic

vojakostic14@gmail.com

qpskllokoti@gmail.com

049703809

Parteshi

Tihomir Simic

tika.simic@hotmail.com

049787476

Ranillugu

Zoran Ristic

zoran.s.ristic@rks-gov.net

045138500

Vitia

Syle Salihu

syle.salihu@rks-gov.net

044323072

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Gjilan

Association for Protection of Rights of Women and Child – Liria – Gjilan

Aktivitete e Qendrës Liria fokusohen në:

Asistencën direkte ne ofrimin e sherbimeve optimale dhënë viktimave të të gjitha formave të dhunës, Strehim, Akomodim dhe Rehabilitim, Këshillillim ne aspektin juridike,social dhe psikologjik, Bashkepunimi Institucional, Ngritje te vetedijes dhe senzibilizim, Ngritje te kapacitetit te stafit, Fuqizim ekonomik

“Liria “ strehon viktima të dhunës në familje të prekura nga cfarëdo forme e dhunës, atyre u ofrohet siguri fizike, ushqim, medikamente, mirembajtje te higjienes, veshëmbathje, periudhe reflektimi ( 48 ore ), qetësi, akomodim dhe adoptim me ambientin e ri banues, adoptim me orarin dhe rregullat e strehimores, mundesi kontakti me institucionet mbeshtetese, komunikim me familjaret prezantim te pakove te shërbimeve ku do te përfshihen, vlerësim të nevojave emergjente të tyre si dhe hartim të planit individual të kujdesit për secilën përfituese, poashtu edhe shërbime shëndetsore për mirëqenien e rasteve dhe bashkepunim me institucionet te cilat merren me mbrojtjen ,trajtimin dhe rehabilitimin e rasteve.

Keshillim ne aspektin juridik, social dhe psikosocial, Gjate strehimit ne Qendrën Liria psikologet mbajn sesione individuale dhe sesione grupore te këshillimit qe është si komponent thelbësore e shërimit psikologjik, Grupet e vetendihmes jane grupi i grave te strehuara të cilave ju mundësohet qe të shoqërohen ndërmjet tyre dhe të ndajnë përvojat mes njëra-tjetres, Qendra Liria ofron edhe këshilla juridike dhe sociale për gratë që, nuk janë të strehuara por që i drejtohen qendrës për ndihmë. Këshillimet mbahen ne baze te nevojave te grave : këshilla juridike, sociale, psikologjike, Përveç këshillave sy më sy, Liria ofron edhe këshillime përmes SOS-linjës telefonike, Bashkepunim institucional ,ne nivelin qendror dhe nivelin lokal.

Qendra Liria është anëtare e grupit Ndërministror per mbrpjtje nga dhuna ne familje, Qendra Liria eshte pjese e draftimit te Ligjit, Strategjisë Kombtare dhe Procedurave Standarde te Operimit per mbrojtje nga dhuna në familje, Qendra Liria është anëtare e grupit të ndihmës Direkte, I cili ka draftuar Procedurat Standarde të Veprimit dhe Standardet Minimale të Kujdesit ndaj Viktimave te dhunes ne familje, Qendra Liria është anëtare dhe perfaqsuese e Rrjetit të Strehimoreve të Kosovës, Anëtare e Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosoves, Qendra Liria është anëtare e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, Anëtare e Mekanizmit Koordinues Kundër dhunës në Familje në komunen e Gjilanit dhe ne Komunen e Vitise

Qendra Liria operon në bashkepunim të ngushte dhe partneritet me Institucione të shumta si dhe Organizatat të tjera vendore dhe ndërkombëtare që merren me Parandalim, Mbrojtje, Rehabilitim dhe Riintegrim te viktimave te dhunes ne familje. “ Liria“ ka nënshkruar Marrëveshje Mirëkuptimi me te gjithe akteret të nivelit qëndror dhe nivelit Lokal përfshirë këtu:

Ministria e Punes dhe Tranfereve , Ministria e Shëndetësisë, Mekanizmin Kordinues Kundër dhunës në Familje ne dy komuna: Gjykata, Policia, Qendra per Pune Sociale, Zyrën për Barazi Gjinore, Mbrojtësit e Viktimave, Drejtorinë e Arsimit, Drejtorinë e Shëndetësisë, Komisioni për Ndihmë Juridike, Qendra Rajonale e Punësimit, Shërbimi Sprovues, Qendra Rinore dhe Zyra për të drejtat e fëmijëve

Lokacioni: Rr. 28 Nentori n.n, 60000 Gjilan,Kosova

Drejtori Ekzekutiv: Nazife Jonuzi

E-mail: liriagjilan10@hotmail.com | liriagjilan10@gmail.com

Tel: 0280325700 | +383 44 125 729

Handikos Gjilan

Qendra Rehabilituese Komunitare Handikos Gjilan ofron këto shërbime: Trajtim psikologjik (individual dhe grupor), logopedi, fizioterapi dhe edukim joformal; Sigurimi i mjeteve ortopedike – shtretër ortopedik, dyshek kundër dekubitit, karroca manuale, aktive dhe speciale, karroca tualeti, ashensori hidraulik dhe elektrik etj.

Klinika Mobile Handikos Gjilan ofron këto shërbime: Ofrimi i shërbimeve të specializuara përmes aktiviteteve të rregullta informuese, duke përfshirë këshillimin psikologjik, fizioterapinë e punës sociale, terapinë e të folurit, kujdesin infermieror dhe ndihmën mjekësore përmes ofrimit të medikamenteve të përshkruara; Kryerja e vlerësimit të nevojave për secilin rast/familje në aspektin shëndetësor, social, mbrojtje, shërbime apo çdo fushë tjetër që do të kontribuonte në mirëqenien e përgjithshme; Zhvillimi i planeve të trajtimit individual dhe familjar; Organizimi dhe lehtësimi i takimeve të grupit të vetë-ndihmës me prindërit dhe kujdestarët e tjerë; Referimi dhe monitorimi vijues tek ofruesit e tjerë të shërbimeve (publike ose jopublike); Lehtësimi i aksesit në shërbime të tjera të specializuara të ofruara nga subjekte publike ose jo publike: Lehtësimi i aksesit fizik në shërbimet në lëvizje për të moshuarit dhe PAK; Vendosja e bashkëpunimit formal me ofruesit e shërbimeve publike dhe jopublike në drejtim të identifikimit, referimit dhe ofrimit të shërbimeve për rastet më të cenueshme mes PAK dhe të moshuarve; Krijimi i ekipeve të përbashkëta monitoruese (JMT) me ofrues të tjerë shërbimesh për të kryer aktivitete informuese dhe për të ndihmuar së bashku rastet midis PAK dhe të moshuarve.

Lokacioni: Rr. Fehmi Agani, No.96, 60 000 Gjilan,Kosova

Drejtori Ekzekutiv : Fatmir Shurdhani

E-mail: handikosgjilan@gmail.com

Tel: +280328817

Regjioni Prizrenit

Sharri/Dragash

Ibrahim Gashi

ibrahim.e.gashi@rks-gov.net

044415635

Malisheva

Afrim Zogaj

afrim.b.zogaj@rks-gov.net

044204708

Mamusha

Esat Morina

esat.morina@rks-gov.net

045546654

Prizreni

Kumrije Bytyqi

Kumrije.Bytyqi@rks-gov.net

+38344955168

Theranda

Sami Rakaqi

Muharrem Gallopeni

rakaqi@hotmail.com

muharrem.gallopeni@rks-gov.net

044183877

049611961

Mëso më shumë rreth QPS-ve në Prizren

HANDIKOS SUHAREKË

Në qendren tone ofrohen këto sherbime ; Aktiviteteve zhvillimore me fëmije e të rritur, aktivitete psiko-sociale aktivitete nga fizioterapia primare, seanca ergoterapeutike , seanca logopedike me fëmijë, aktivite rekreative- sportive,aktivitete per punedore me të rinjët duke përfshirë punë creative,distribuim te mjeteve ortoprotetike si ;Shtreter elektrike ortopedik,karroca normale e toaleti,shetitore të ndryshme. paterica,dyshek antidekubitar, guska,lopata, e mjete tjera si ortoza për dorë e këmbë,dhe transportin e femijeve te kyqyr ne keto aktivitete.

Mvarsisht prej projekteve ne mundohemi ti dalim në ndihmë familjeve të personave me nevoja të veqanta, me gjendje me të rëndë ekonomike duke ju ndihmuar me pako ushqimore dhe material për inkontinenc dhe barna esenciale.

Lokacioni: Rruga “Skenderbeu” p.n. 23000 Suharekë

Drejtori Ekzekutiv: Suzana Gashi

E-mail: Handikos_th@hotmail.com

Tel: +383 29 271 158 | +383 49 608 411

HANDIKOS MALISHEVË

Ne ofrojmë shërbime mobile shëndetësore, sociale, psikologjike, fizioterapeutike dhe këto ofrohen edhe në qendrën tonë. Also, in our membership, we equip ourselves with orthopedic tools, as well as advocate and lobby for the rights of people with disabilities, as well as in certain cases we also distribute food, hygiene and other packages according to projects.

Lokacioni : Rr.” Hamdi Berisha “ Kompleksi QKMF – N.N. 24000, Malishevë

Drejtori Ekzekutiv : Feride Isma

E-mail: Handikos-malisheve@hotmail.com

Tel: +38329269243 | +38344269781

HANDIKOS PRIZREN

Handikos rinumëron 2033 anëtarë, shërbimet që ofrojmë janë: shërbimet fizioterapeutike, seancat psikosociale, edukimi joformal, shpërndarja e ndihmave, këshilla për familjet e personave me nevoja të veçanta, rehabilitimi në qendra rehabilitimi, përfshirja e plotë e fëmijëve në shkollat e rregullta, gjithëpërfshirja në punësim – trajnime për punësim, aktivitete sportive, veçanërisht basketboll me karroca, trajnime në zejtari – punë manuale

Lokacioni : Rr.”Vajzat e Sulit “ pn Prizren 20000

Drejtori Ekzekutiv : Merita Shala

E-mail: Handikos_pz@hotmail.com | shalamerita0@gmail.com

Tel: +38344584183

OJQ RREZON

Organizatat ofrojnë shërbime psikosociale, logopedi dhe shërbime edukative për studentët me nevoja të ndryshme, edukim, trajnim, ndihmë sociale dhe psikologjike.

Location : Rr.Rexhep Hyseni 19/A – Prizren

Drejtori Ekzekutiv : Nazmije Gashi

E-mail: ojqrrezon@gmail.com

Tel: +38344237447; +38344423288

HADER shoqata humanitare e prindërve me persona me aftësi të kufizuara mendore në Prizren

Shërbimet e kujdesit për të strehuarit në qendër të organizatës; Shërbimet psikosociale; Shërbimet e fizioterapisë; Shërbimet shëndetësore, ruajtja e shëndetit mendor dhe fizik; Shërbime kulturore dhe argëtuese; Shërbime artizanale; Shërbime psikosociale në terren, vizita në shtëpi, familje

Location : Rr.Liman Shala , ex William Walker n.n., Prizren

Drejtori Ekzekutiv : Resmije Krasniqi

E-mail: haderprizren@hotmail.com

Tel: +38344278538