Roli i Ministrisë e Financave, Punës dhe Transfereve

Roli i Ministrisë e Financave, Punës dhe Transfereve

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është përgjegjëse e gjithmbarshme për organizimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë. Ajo siguron që të gjithë banorët e Kosovës të kenë qasje të barabartë në shërbimet sociale dhe familjare pa asnjë dallim, siç është raca, përkatësia etnike, gjinia, gjuha, religjioni, mendimi politik, origjina kombëtare ose sociale, pasuria, lindja ose diçka tjetër