Roli i Qendrës për Punë Sociale

Shërbimet që ofrohen nga Qendra për Punë Sociale

Mbrojtja juridike dhe familjare për fëmijë pa kujdes prindëror

 1. Vendosja nën kujdestari
 2. Shërbimi për fëmijët e braktisur në spital
 3. Vendosja në shtëpi tranzitore
 4. Vendosja në strehim familjar brenda familjes biologjike
 5. Vendosja në strehimi familjar jashtë familjes biologjike
 1. Bashkimi familjar
 2. Vendosja dhe përcjellja e fëmijës në fazën para adoptuese
 3. Vendosja në adoptim me element vendor
 4. Vendosja në adoptim me element ndërkombëtar
 5. Realizmi i vizitave pas themelimit të adoptimit
 6. Strehimi në strehimore i fëmijëve të keqtrajtuar dhe të lënë pas dore

Shërbime sociale profesionale për fëmijë

 1. Vlerësimi profesional dhe plani individual
 2. Këshillimi psiko social, vetëdijësues dhe edukativ
 3. Vizita në familje, shkollë, komunitet me karakter këshillues, konsultues dhe monitorues
 4. Caktimi i kujdestarit për raste të veçanta – kujdestari special
 5. Marrja e deklaratës
 6. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në seanca gjyqësorë
 7. Me ngecje në zhvillim
 8. Re-integrim dhe rehabilitim në familje dhe komunitet
 9. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve në përdorues të substancave psiko-aktive
 10. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve në konflikt me ligjin nën moshën 14 vjet penalisht të papërgjegjshëm
 11. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve në konflikt me ligjin 14-16 vjet
 12. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve në konflikt me ligjin 16-18 vjet
 13. Zbatimi i masës së mbikëqyrjes së shtuar nga Organi i Kujdestarisë
 14. Rikthimi ne procesin edukativ- arsimore, si dhe regjistrimi në rastet te caktuara
 15. Realizimin e kontaktimit mes fëmijëve të prindërve në proces të ndarjes apo të ndarë dhe të shkurorëzuar
 16. Bashkëpunimi me institucione tjera si shërbimi sprovues dhe korrektues të ndërlidhura me fëmijët në konflikt me ligjin
 17. Referimi i rasteve të rrëmbimit të fëmijëve me element ndërkombëtar
 18. Informimi për të drejtat dhe detyrimet dhe këshillimi për kujdestarin ligjor
 1. Referimi i rasteve të rrëmbimi me element vendor tek Policia e Kosovës
 2. Dhënia e mendimit për rastet tek martesa e të miturve
 3. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve me aftësi të kufizuara
 4. Mbrojta dhe trajtim i fëmijëve në situatë rruge
 5. Referimin e fëmijëve në mësimet plotësues ose programet e aftësimit profesional në bashkëpunim me Qendrat e Aftësimit Profesional dhe Zyrat e Punësimit
 6. Në nevojë për regjistrim të mëvonshëm
 7. Jetesa e pavarur dhe e mbikëqyrur/ Mbështetje në gjysmë-pavarësim, mbikëqyrje deri në pavarësim për fëmijët pa përkujdesje prindërore
 8. Strehimi në shtëpitë me bazë në komunitet për fëmijët më aftësi të kufizuara
 9. Strehimi i përkohshëm në shtëpitë për strehim të përkohshëm
 10. Strehimi i fëmijëve në Qendrat e Kujdesit Ditor
 11. Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje
 12. Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të krimeve seksuale
 13. Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit
 14. Dhënia e mendimit profesional për gjykatë për gjitha rastet e kërkuara nga gjykata
 15. Zhvendosja nga OJQ apo familja në Institucion dhe anasjelltas
 16. Referim për vendosje në Institucione tjera rezidenciale dhe/apo OJQ të licencuara
 17. Shërbimet mbrojtëse, rehabilituese dhe ri integruese për viktimat e pjesëmarrjes në konfliktet e armatosura

Shërbime sociale profesionale për të rritur

 1. Caktimi i kujdestarit për të rritur
 2. Vlerësimi profesional dhe plani individual
 3. Sanimi i marrëdhënieve familjare
 4. Këshilla martesore për rastet në proces të shkurorëzimit apo ndarjes
 5. Përgatitja e anamnezës sociale dhe dhënia e mendimit dhe propozimit profesional për besimin e fëmijëve
 6. Pjesëmarrja në seanca gjyqësorë
 7. Mbrojta dhe trajtim i te rriturve me ngecje në zhvillim mendor
 8. Mbrojta dhe trajtim i te rriturve me aftësi të kufizuar
 9. Mbrojta dhe trajtim e te rriturve viktima të dhunës në familje
 1. Mbrojta dhe trajtim e te rriturve viktima të trafikimit
 2. Mbrojta dhe trajtim e te rriturve Viktima të krimeve seksuale
 3. Rehabilitim dhe re-integrim në familje dhe komunitet
 4. Ndihmë në punësim
 5. Mbrojta dhe trajtim e te rriturve përdorues të alkoolit
 6. Mbrojta dhe trajtim e të rriturve përdorues të substancave psiko aktive
 7. Të moshuar dhe pa përkujdesje familjare – shërbimi në shtëpi
 8. Propozimi në Gjykatë për marrjen e të drejtës prindërore
 9. Propozimi në Gjykatë për marrjen e zotësisë së veprimit
 10. Mendimi për shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur
 11. Vlerësim dhe verifikimi i individëve dhe familjeve të riatdhesuar

Strehimi rezidencial për të rritur dhe moshuar

 1. Strehimi në shtëpitë me bazë në komunitet për persona me aftësi te kufizuar me ngecje mendore
 2. Vendosja në shtëpitë për të moshuar për personat pa përkujdesje familjare
 3. Mbrojtja dhe strehimi i individëve te riatdhesuar pa përkujdesje familjare

Përkrahja materiale për individë/familje në nevojë sociale

 1. Propozimi për dhënien e ndihmës emergjente (të një hershme) në Komunë, Ministri dhe OJQ
 2. Avokim për ndihmë materiale në ushqim dhe veshmbathje tek OJQ-të
 3. Identifikim i përfituesve dhe shpërndarja e ndihmave të ndryshme nga donatorët ( komuna, donatore individual, bizneset, OJQ-te)

Ndihmat emergjente

 1. Propozimi për dhënien e ndihmës emergjente (të një hershme) në Komunë, Ministri dhe OJQ
 2. Avokim për ndihmë materiale në ushqim dhe veshmbathje tek OJQ-të
 3. Identifikim i përfituesve dhe shpërndarja e ndihmave të ndryshme nga donatorët ( komuna, donatore individual, bizneset, OJQ-te)

Puna jashtë orarit në kujdestari

 1. Intervenimi gjatë kujdestarisë jashtë orarit të rregullt të punës gjatë ditëve të punës, fundjavës dhe festave shtetërore

Shërbime administrative

 1. Pëlqim për udhëtim jashtë vendi për fëmijët e prindërve të shkurorëzuar (i/e ndarë)
 2. Ndihma në rregullimin e dokumentacionit të identifikimit për klientët në gjendje të nevojës sociale dhe paaftësisë
 3. Pëlqimi për shit-blerjen e patundshmërisë për personat e mitur
 4. Konstatimi për dëshmi se është prind i vetëm
 5. Vërtetim/Dëshminë nga Qendra për Punë Sociale që i ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare për ushqim dhe mbajtje ndaj personave për të cilët është përgjegjës para ligjit – me qëllim të humbjes së shtetësisë
 1. Vërtetim/Dëshmi se personi pa shtetësi posedon mjete të mjaftueshme materiale për të siguruar jetesën e vet dhe të personave për mbajtjen e të cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skemat sociale – me qëllim të fitimin të shtetësisë
 2. Vërtetim/Dëshminë me të cilën vërteton se aplikuesi me vendim gjyqësor nuk i është marrë ose kufizuar aftësia për të vepruar – me qëllim të pajisjes me armë
 3. Vërtetim/Dëshmi se nuk është i evidentuar si person i cili gjendet nën kujdestari dhe as si person të cilit i është marrë zotësia e veprimit – për qëllim të punësimit
 4. Vërtetim për prindër vetushqyes për lirim nga pagesa e kopshtit për fëmijë
 5. Vërtetim se nuk është shfrytëzues i Skemës së Asistencës Sociale
 6. Vërtetim se është shfrytëzues i Skemës së Asistencës Sociale
 7. Konstatim te gjendjes jetësore, për rastet e bashkimit familjar jashtë vendit

Shërbimi i asistencës sociale

 1. Ofrimi i shërbimit të përkrahjes nga skema e asistencës sociale
 2. Pranimi i kërkesës dhe informimi për kriteret
 1. Verifikimi i varfërisë së familjes në teren
 2. Nxjerra e vendimit për përfitimin nga skema sociale

Klientët/kategoritë

Fëmijët pa përkujdesje prindërore

 1. Të braktisur
 2. Jetim
 3. Fëmijë të prindërve të penguar të kryejnë detyrën prindërore
 4. Marrja e zotësisë së veprimit te prindit
 5. Prindi/rit ne vuajtja e dënimit me burg
 1. Vendndodhja e prindit/ëve jashtë shtetit
 2. Të prindërve që ju është marrë e drejta prindërore
 3. Prindërit e të cilëve nuk janë gjallë, janë të pa njohur, të zhdukur apo edhe kur prindërit për çfarëdo arsye tjetër nuk janë në gjendje të përkujdesen për fëmijët e tyre, për periudhë kohe të përkohshme apo të përhershme

Fëmijë në gjendje të nevojës sociale

 1. Me sjellje asociale
 2. Kryerës të veprave penale pa përgjegjësi penale (nën moshën 14 vjet)
 3. Konflikt me ligjin 14 -16 vjet
 4. Konflikt me ligjin 16-18 vjet
 5. Të prindërve në procesin e ndarjes dhe të shkurorëzimit
 6. Fëmijët që realizojnë kontaktim me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë
 7. Të keqtrajtuar
 8. Neglizhuar apo i lënë pas dore
 9. Të abuzuar
 10. Viktima të dhunës psikologjike
 11. Viktima të prostitucionit
 12. Pornografia me fëmijë
 13. Viktimë e ndëshkimit trupor
 14. Ngacmimi/bullizmi mes bashkëmoshatarëve
 15. Me aftësi të kufizuar

 1. Viktimë e dhunës në familje
 2. Viktimë e trafikimit me qenie njerëzore
 3. Punë të rënda dhe të rrezikshme
 4. Në situatë rruge
 5. I/e pashoqëruar ne procesin e riatdhesimit
 6. Viktimë e krimeve seksuale
 7. Përdorues i substancave psiko-aktive
 8. Martesë para moshës madhore
 9. I/e rrëmbyer e me element ndërkombëtar
 10. I/e rrëmbyer e me element vendor
 11. Tentim vetëvrasje
 12. Azilkërkues (fëmijë, të rritur, familje)
  Refugjat (fëmijë, të rritur, familje)
 13. Fëmijët pjesëmarrës, të përfshirë në konfliktet e armatosura
 14. Fëmijë pjesëmarrës në klubet e natës dhe lojërave të fatit

Të rriturit në gjendje të nevojës sociale

 1. Ngecje në zhvillim mendor
 2. Viktima të dhunës në familje
 3. Viktima të trafikimit me qenie njerëzore
 4. Viktima të krimeve seksuale
 5. Përdorues të alkoolit
 6. Përdorues të substancave psiko aktive
 7. Në proces të shkurorëzimit apo ndarjes nga bashkëjetesa
 8. I/e moshuar pa përkujdesje familjare
 1. Me aftësi të kufizuar pa kujdes familjar
 2. Marrja e zotësisë së prindërimit
 3. Marrja e drejtës prindërore
 4. Privimi nga e drejta prindërore
 5. Kërkesa, për adoptim vendor
 6. Kërkesa, për adoptim ndërkombëtar
 7. Tentim vetëvrasje
 8. Shpallja e personit të zhdukur si të vdekur
 9. Viktima nga konfliktet e armatosura

Familjet/individi në gjendje të nevojës sociale

 1. Riatdhesuarit
 2. Ndihmë emergjente (menjëhershme)

Kërkesat administrative e klientëve

 1. Pëlqim për bartje të pasurisë për të mitur
 2. Pëlqim të dokumentit të identifikimit
 3. Pëlqim për udhëtim jashtë vendit
 4. Dëshmi për posedim të armës
 5. Dëshmi për fitim të shtetësisë
 6. Dëshmi për humbje të shtetësisë
 1. Dëshmi për punësim
 2. Vërtetim për prindi vetushqyes
 3. Vërtetim për shfrytëzim të asistencës sociale
 4. Vërtetim për mos shfrytëzim të asistencës sociale
 5. Autorizim për tërheqje të asistencës sociale
 6. Konstatim te gjendjes jetësore për rastet e bashkimit familjar
 7. Regjistrim të mëvonshëm

Skema e asistencës sociale

 1. Kërkesa për ndihmën e asistencës sociale