Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera

Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera

Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu je odgovorno za organizaciju celokupne delatnosti pružanja socijalnih i porodičnih usluga na Kosovu. socijalne i porodične usluge bez obzira na rasu, etničku pripadnost, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili koji drugi status.