O socijalnim uslugama na Kosovu

Kroz ovu onlajn platformu, cilj nam je da doprinesemo centralizaciji informacija o socijalnim i porodičnim uslugama deci, odraslima i porodicama kojima je potrebna pomoć od strane lokalnih davaoca usluga iz lokalnih javnih i privatnih institucija.

Naš cilj je da povećamo dostupnost socijalnih usluga od strane različitih institucija. Ove usluge će pomoći pojedincima, koji u poređenju sa većinom, žive u ugroženim uslovima ili se na neki način nalaze u nepovoljnijem položaju. Misija naših socijalnih službi je podrška i zaštita dece i odraslih koji su izloženi ugroženim ili teškim okolnostima.

Socijalne usluge se obezbeđuju:

Žrtvama zlostavljanja i nasilja

Osobama u ugroženim socijalno-ekonomskim okolnostima

Napuštenoj deci

Deci koja su zanemarena

Osobama sa invaliditetom

Deci koja su medicinski zanemarena

Informacije o socijalnim i porodičnim uslugama koje se nude preko ove platforme su u skladu sa zakonom o socijalnim i porodičnim uslugama na Kosovu. Da biste saznali ko ima pravo na ostvarenje prava socijalnih usluga, pogledajte listu ispod:

 • Deca bez roditeljskog staranja
 • Deca čiji roditelj/i ili drugi staratelji, bilo zbog načina života, fizičkog ili mentalnog invaliditeta ili bolesti, psiho-socijalnih problema, zavisnosti ili drugih razloga, imaju poteškoća da im pruže adekvatnu brigu i nadzor
 • Deca koja imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem ili bolestima
 • Deca koja imaju fizički invaliditet ili bolest
 • Deca sa poteškoćama ponašanja
 • Delinkventna deca
 • Starije osobe
 • Deca koja pate kao posledica porodičnih sukoba
 • Deca koja imaju drugi oblik socijalnog problema
 • Porodice u kojima roditelj/i ili drugi staratelj zahtevaju pomoć prilikom staranja o detetu zbog okolnosti u kojima se oni lično nalaze ili zbog okolnosti u kojima se nalazi dete ili u okolnostima kada je dete izloženo ozbiljnoj opasnosti usled zanemarivanja ili zlostavljanja roditelja ili drugih staratelja, ili nemogućnost roditelja ili drugog staratelja da se o detetu adekvatno brine, ili je dete izloženo mogućnosti da doživi takvo negativno iskustvo
 • Osobe koje su izložene porodičnom nasilju
 • Osobe koje su predmet trgovine ljudima
 • Osobe koje su zavisne od alkohola ili droga
 • Osobe kojima je potrebna pomoć zbog opasnosti izazvanih prirodnim katastrofama ili smišljenim opasnostima sa namerom
 • Lica koja su iz nekog drugog razloga u nevolji
 • Lica koja imaju fizičku bolest ili invaliditet
 • Osobe koje imaju mentalnu bolest ili invaliditet
 • Osobe koje su podložne eksploataciji ili zlostavljanju