usluge

Nudimo podršku svim pojedincima kojima je potrebna pomoć u svim regionima na Kosovu. Svaki region na mapi sadrži informacije o lokalnim javnim i privatnim institucijama u određenim područjima.

Za više informacija kliknite na region kome pripada vaša opština.

Za više informacija kliknite na region kome pripada vaša opština.

Za više informacija pređite pokazivačem miša na svoju regiju

Centar za socijalni rad u regionu Prištine

Glogovac

Teuta Morina

teuta.b.morina@rks-gov.net

049977910

Gračanica

Sonja Nesic

sonja.nesic@rks-gov.net

049776591

Kosovo Polje

Abaz Gigolli

abaz.m.xhigoli@rks-gov.net

044455327

Lipljan

Behar Amerllahu

behar.amerllahu@rks-gov.net

044257253

Artana/ Novoberdo

Fadil Gerbeshi

fadil.gerbeshi@rks-gov.net

044347291

Kastrioti/Obiliq

Fatime Halimi

fatime.halimi@rks-gov.net

044375114

Besiana/Podujevo

Luljeta Osmani/ Skender Rama

luljeta.a.osmani@rks-gov.net

03820041097

skender.rama@rks-gov.net

045383083

Prištine

Vehbi Mujku

vebi.mujku@rks-gov.net

044130742

Prištine Centar

Blerim Shabani

blerim.shabani@rks-gov.net

044427914

Prištine – Kodra e Trimave

Hysnije Pajaziti

hysnije.pajaziti@rks-gov.net

044703126

Prištine – Bregu i Diellit

Ilirjana Mehmetaj

ilirjana.mehmetaj@rks-gov.net

044192933

Saznajte više o kps uslugama u Prištine

Autizam

Misija organizacije je da razvija veštine i sposobnosti kod osoba sa autizmom, pomažući im da se integrišu u društvo. Ovo će se postići kroz zagovaranje uticaja centralnih i lokalnih politika u vezi sa autizmom, uslugama i potrebama koje ove osobe imaju, kao i podizanjem svesti javnosti o prihvatanju i tretiranju osoba sa autizmom. Osnovna delatnost organizacije je pružanje terapijskih usluga za decu sa autizmom na osnovu dole navedenih programa: ABA terapija, Portage program, Usluge kućne nege i Usluge u zajednici

Lokacija: Selim Berisha, 56. Arberi, Prištine

Executive Director : Cene Krasniqi

E-mail: info@autizmi-ks.net

Tel: +383 45 442 343

Web-site: https://autizmi-ks.org/

Daunov sindrom – Kosovo

Usluge rane intervencije i obrazovanja
Fizikalna terapija, logopedija i jezička terapija, terapija na radnom mestu,

autonomija roditeljske podrške i usluge stručnog osposobljavanja
Časovi lične i društvene autonomije, časovi seksualnog obrazovanja, časovi aktivnog građanstva i samo-zagovaranja, časovi neformalnog obrazovanja, stručna obuka / časovi zapošljavanja, roditeljska podrška

Lokacija: Selim Berisha, 56. Arberi, Prištine

Executive Director : Sebahate Hajdini – Beqiri

E-mail: info@downsyndromekosova.org

Tel: +383 38 229 715 | +383 44 476 750

Web-site: www.downsyndromekosova.com

Nada i dečji domovi-Kosovo

Obezbeđivanje socijalnih usluga i skloništa za decu kojoj je potrebna zaštita (nacionalni nivo). Hrana, higijenski paket, zdravstvena zaštita i lekovi, psiho-socijalna podrška, formalno i neformalno obrazovanje i školski pribor, program životnih veština, edukativne i društveno-rekreativne aktivnosti, letnje aktivnosti.

Lokacije : N/A

Executive Director: N/A

E-mail: N/A

Tel: N/A

Javna organizacija za lokalne inicijative i podršku – POLIS

Socijalne usluge za decu sa invaliditetom u okviru SMILE centra gde se pružaju sledeće specijalizovane usluge: fizioterapeutske, psiho-socijalne, logopedija i dnevna nega, zagovaranje za poboljšanje uslova, politika i podrška ranjivim kategorijama, a posebno deci sa posebnim potrebama i invaliditetima. Dalje, svesnost celokupne javnosti o podršci i socijalizaciji dece sa posebnim potrebama i invaliditetima, uključivanje ranljivih grupa u proces odlučivanja i unapređenja javnih usluga

Implementacija bodovne kartice za zapisivanje rezultata zajednice u području zdravstva, promocija i zagovaranje participativnog budžetiranja na lokalnom nivou, praćenje rada lokalnih institucija i uključivanje u sastavljanje i reviziju lokalnih javnih politika, osnaživanje žena i mladih u preduzetništvu, poslovnom razvoju i zapošljavanju

Lokacije: Haradin Bajrami, Nr.10, 14000 Lipjan

Executive Director : Fitim Sadiku

E-mail: info@polis-ks.org

Tel: +383 44 727 621

Web-site: www.polis-ks.org

KHCS Majka Teresa (MTS)

Prikuplja i isporučuje humanitarnu pomoć najmarginalizovanijoj zajednici, obezbeđuje ranljivim porodicama sredstva da se izdržavaju kroz projekte za ostvarivanje prihoda i stručne obuke, koristi obrazovanje kao preventivnu meru: osnaživanjem žena i nevećinske zajednice, obezbeđuje socijalnu i psiho-socijalnu podršku starim osobama i deci, promoviše ljudska prava, socijalnu koheziju i aktivizam

Lokacija: Mujë Krasniqi nn, ULPIANA U1/1 , 10000 Prištine

Executive Director : Zef Shala

E-mail: ntereze@yahoo.com

Tel: +383 38 542 864/5 | +383 44 128 277 | +383 44 154 371

Web-site: www.motherteresasociety.org

Centar za zaštitu žena i dece

Smeštaj 24/7, Hrana, Odeća, Lekovi, Psiho-socijalne sesije, Pravni saveti, Zdravstvene usluge, Obrazovne aktivnosti, Usluge radne terapije, Krojački kursevi, Kursevi stranih jezika, Računarski kursevi, kao i pratnja u institucijama (policija, sudovi, domovi zdravlja, škole itd.)

Lokacija: Ul. “Imzot Nikë Prela”nr.45, Ulpianë-Prištine

Executive Director : Zana Asllani

E-mail: prishtinaqmgf@gmail.com

Tel: +383 545 476 | +383 44- 425 -111

CENTAR DNEVNE NEGE – PEMA

CENTAR DNEVNE NEGE – PEMA je nevladina organizacija na Kosovu, koja radi ruku pod ruku sa nacionalnim i lokalnim vlastima, kao i sa lokalnim institucijama i drugim organizacijama na pružanju socijalnih usluga deci sa invaliditetima u zajednici. Naša vizija je da sva deca sa invaliditetima i posebnim obrazovnim potrebama imaju pristup visokokvalitetnim specijalizovanim uslugama i da budu potpuno integrisana u društvo.

PEMA dnevni centri služe deci sa različitim potrebama, uključujući i one kojima je dijagnostikovan značajan kognitivni deficit, uključujući Daunov sindrom, autizam i cerebralnu paralizu.

Usluge se zasnivaju na multidisciplinarnim i multi-sektorskim pristupima, uključujući pružanje podsticajnog i bezbednog okruženja za poboljšanje kvaliteta života, izgradnju kapaciteta i aktivnosti koje omogućavaju razvojne mogućnosti, i društvenu inkluziju ugrožene dece.
Aktivnosti obuhvataju individualno i porodično psiho-socijalno savetovanje, rehabilitaciju, logopediju, likovnu terapiju, muziko-terapiju i terapijsku igru sa ciljem podučavanja životnih veština, relaksacije, pružanja osnovnog obrazovanja i povećanja socijalizacije, komunikacije i interakcije dece sa drugima. Kućna nega se takođe nudi radi obezbeđivanja usluga rehabilitacije, podrške i savetovanja roditelja o najboljoj brizi za svoju decu, praćenje stanja dece, kao i identifikacija i informisanje porodica o pružanju usluga u dnevnim centrima.

Lokacija: Ul. Tirana, Blloku A6, Ent. B5, Nr 18 Prištine, 10000 Kosovë

Executive Director : Liridona Zogaj

E-mail: pema.kosova@gmail.com

Tel: +383 545 476 | +383 44- 425 -111

Mali razvojni poslovni centar Kosova

Zdravstvene/medicinske usluge, Psihološke usluge, Usluge kućne nege, Izgradnja kapaciteta, Marketing i komunikacije, Ekonomski razvoj, Otvaranje novih radnih mesta, Zapošljivost i pronalaženje partnera.

Lokacija: Gracanica/10500/King Milutin NN

Executive Director : Milan Dabic

E-mail: s.d.b.c@outlook.com

Tel: +383 49326 463 | +383 49326 463

Klubi Dëshira (Klub Dešira)

Organizacija “Klub Dešira“ je dnevni centar u okviru zajednice koji pruža mogućnosti osobama sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom u regionu Prištine i blisko sarađuje sa Mrežom centara za mentalno zdravlje širom zemlje 195 članova „Kluba Dešira“ mogu da ispune svoj potencijal i postignu osećaj pripadnosti, dostojanstva i sopstvene vrednosti kroz zapošljavanje, društvene i obrazovne izbore dostupne kroz obuke, aktivnosti i socijalne usluge.

Mnogo više nego samo skup programskih aktivnosti, naš Dnevni centar je zajednica ljudi koji zajedno rade na ostvarivanju zajedničkog cilja te da bi postalik produktivni članovi društva tokom svog života.

Od 2001 godine, „Klub Dešira“ organizuje podršku za osobe sa narušenim mentalnim zdravljem i ujedno za osobe sa intelektualnim invaliditetom kako bi se ponovo priključile prijateljstvu, porodici, zaposlenju i obrazovanju.

Naše programske aktivnosti nude članovima:

Svakodnevne aktivnosti u kojima se prepoznaju i podstiču talenti i sposobnosti članova, obezbeđujući članovima mogućnosti za sticanje prijateljstva, zapošljavanje i obrazovanje i pristup socijalnim i psihološkim uslugama, Obuka za zaposlenje u integrisanom radnom okruženju, Direktna pomoć u kućnoj nezi, Pomoć u pristupanju obrazovnim resursima u zajednici, Pomoć u pristupanju medicinskim, psihološkim, wellness resursima i drugim resursima podrške u zajednici, Pomoć u obezbeđivanju i održavanju bezbednosti u svojoj porodici

Lokacija: Gracanica/10500/King Milutin NN

Executive Director : Nusret Shillova

E-mail: clubhousedeshira@gmail.com

Tel: +383 44 173 974

Udruženje paraplegičara i osoba sa dečjom paralizom Kosova – HANDIKOS

Program centara za rehabilitaciju u zajednici je strategija u okviru opšteg napretka zajednice, koja ima za cilj rehabilitaciju, jednake mogućnosti i socijalnu inkluziju dece i odraslih sa invaliditetima, podržavajući ih da žive samostalan i dostojanstven život uz puno učešće i uključenost u društvu. Dole navedene usluge su ključne i najvažnije usluge koje HANDIKOS nudi u okviru programa Centara za rehabilitaciju u zajednici, čiji je cilj očuvanje i unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja osoba sa invaliditetom.

Usluge za decu:
Fizioterapija, Psiho-socijalne usluge, Psihološke usluge, Ergoterapija, Pomoćna oprema, Briga o deci

Usluge za roditelje:
Psiho-socijalne usluge za roditelje.

Usluge za odrasle:
Psiho-socijalne usluge za odrasle, Pomoćna oprema, Ekskurzije.

Lokacija: Ul. Nekibe Kelmendi, Veternik, Prištine 10000, Kosovë

Executive Director : Afrim Maliqi

E-mail: handikos@handi-kos.org

Tel: +383 49 377 655

Web-site: www.handi-kos.org

Fondacija Terre des hommes Lausanne na Kosovu (TDHK)

Oblasti ekspertize TdhK kreću se od direktnih psiho-socijalnih intervencija sa ranljivom decom i njihovim porodicama i članovima zajednice preko dnevnih usluga centra kao:
Podsticajno učenje i psiho-socijalne aktivnosti, psihološko savetovanje, roditeljske sesije, aktivnosti podizanja svesti za promovisanje dečijih prava, međusektorski pristup vođenju slučajeva ugrožene dece doprinoseći sveobuhvatnom pristupu brizi i zaštiti dece, zatim identifikacija i praćenje stanja dece na ulici, upućivanje i podrška slučajeva kojima je potrebna zaštita, ispred čega stoji zadovoljavanje osnovnih potreba obezbeđivanjem obroka i higijenskih usluga, jačanjem institucija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i obezbeđivanjem ključnih aktera kroz izgradnju kapaciteta i obuka na radnom mestu za razvoj i implementaciju odgovarajućih struktura, politika, standarda i procedura koje se odnose na decu u zemlji.

Lokacija: Ul. Rrustem Statovci, 11/2, 10000, Prištine- Kosovo

Executive Director : Florina Sefaj

E-mail: kos.office@tdh.ch

Tel: 038 244 574 | +38345355005

SOS Dečja sela Kosovo

Ciljna grupa programa su napuštena deca, deca koja su ostala bez roditeljskog staranja i deca koja su u riziku od gubitka roditeljskog staranja. SOS Dečja sela Kosovo u skladu sa Smernicama UN-a o alternativnoj nezi, pruža direktne alternativne usluge porodične nege kroz SOS-porodičnu dugotrajnu negu, brigu o mladima i kroz polusamostalni program, kao i kroz izgradnju profesionalnih kapaciteta za hraniteljstvo. Prevencija napuštanja dece u SOS-programu realizuje se kroz ove jedinice: Programi jačanja porodice i Savetovalište za decu i porodice.

Lokacija: Ul. 1 Tetori, p.n., Velania, 10000, Prištine

Executive Director : Ms. Nezahat R. Salihu

E-mail: info@soskosova.org

Tel: +383 (0) 38 516 977 | +383 (0) 38 749 887

Web Site: www.soskosova.org

Udruženje osoba sa invaliditetom HANDIKOS-DRENAS

Fizioterapija, Psihologija, Logopedija, Neformalno obrazovanje, Usluge sa pomoćnim aparatima, Socijalne usluge u porodici. Usluge preporuke.

Lokacija: Ul. Xhevat Demaku nr.72 Drenas

Executive Director : Behxhet BINAKU

E-mail: hendikos.dr@hotmail.com

Tel: 038 585 699 | +383 44 170 860

Organizacija za decu bez roditeljskog staranja – OFAP

Stručno-psihološke usluge, Pedagoške usluge, Psiho-socijalne usluge, Treninzi na temu „Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu“, sa roditeljima, Razni treninzi iz oblasti odbrambene politike

Lokacija: Ul. Lakrishtë Sol 1 Lok 3/1, Prištine

Executive Director : Ibadete Krasniqi

E-mail: ofap.kosova@hotmail.com

Tel: 038 613 888 | +383 44 168 146

Web-Site: www.ofap.org

Udruženje slepih Kosova (KAB)

Usluge orijentacije i mobilnosti za slepe osobe u odrasloj dobi, Brajeva azbuka za slepe odrasle osobe, IT usluge za slepe, Usluge rane stimulacije za slepu decu od 0-6 godina, Obuke sa roditeljima na temu rane intervencije, Obuke sa osobljem predškolskih ustanova o ranoj stimulaciji slepe dece, Usluge za slepu decu koja pohađaju redovnu školu iz oblasti Brajeve azbuke, orijentacije i mobilnosti, Psiho-socijalne usluge slepim osobama

Lokacija: Sunny Hill, str.Rifat Burgjeviç, Llam 5, 10000, Prištine

Executive Director : Daut Tishuki

E-mail: info@shvkosova.com | daut.tishuki@gmail.com

Tel: +383 44 493 202

Web-Site: www.shvkosova.com

Centar za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima – PVPT

Centar za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima (PVPT) je lokalna nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi uzrocima i posledicama nasilja kroz multi-sektorski pristup (socijalno-ekonomske usluge, podizanje svesti i doprinos u izradi socijalnih politika), zagovaranje, istraživanje i osnaživanje ciljane populacije kroz pružanje socijalne pomoći, prevenciju i edukaciju; zastupanje i informisanje, podizanje svesti i osnaživanje; stručne obuke i druge rekreativne aktivnosti, kao i dugoročna rehabilitacija i re-integracija žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dece u riziku od trgovine ljudima i žrtava rodno-zasnovanog nasilja.

PVPT ostvaruje svoju misiju kroz multidisciplinarni pristup na dva načina:
Direktna pomoć (sklonište, rehabilitacija i dugotrajna re-integracija), prevencija.

Lokacija: Str. Mehmet Akif Ersoy, PN.1 Taslixhe II, Prištine 10000

Executive Director : Teuta Abrashi

E-mail: teuta.abrashi@gmail.com | pvpt.ngo@gmail.com

Tel: +383 38 516 500 | +383 44 193 457

Web-Site: www.pvptcenter.net

Nacionalno udruženje autizma na Kosovu

Razvojna procena, Izrada individualnih planova, Obuke za roditelje, Stručne konsultacije sa roditeljima i decom, Terapijska stimulacija, Logopedska sesija, Obuka za asistente, Kampanja podizanja svesti i zagovaranja osoba sa autizmom, Rekreativne aktivnosti (slikanje, muzika, sport).

Lokacija : Ul. Gustav Mayer, Nr 1-1, Prištine, Kosovo

Executive Director : Jeta Deva Noci

E-mail: info@autizmi.org

Tel: +38349646326

Web-Site: www.autizmi.org

N.V.O.Udruženje paralizovanih osoba sa decom ”Handicap Kosova”

Zastupanje i lobiranje za prava OSI, Obuka za studente koji rade sa OSI, Obuka OSI u cilju njihovog zapošljavanja, Fizioterapeutske usluge za OSI, Usluge zdravstvene zaštite za OSI, Popravka invalidskih kolica i druge ortopedske opreme za OSI

Lokacija : Ul.”Hil Mosi” No.5, 10000 Prištine

Executive Director : Fatos Novakazi

E-mail: zarsye@yahoo.com

Tel: +38344121503; +38344264561

N.V.O. Autizam Govori

Osnovni cilj je pružanje terapeutskih stručnih usluga osobama sa spektrom autizma, takođe lobiranje za podizanje svesti kroz tekuće aktivnosti, integraciju i uključivanje u društvo.

Stručna pomoć deci sa spektrom autizma; Identifikacija dece sa spektrom autizma; Pružati svakodnevne obrazovne usluge za decu sa spekulativnim autizmom; Povećanje motoričkih i intelektualnih veština dece sa spektrom autizma; Integracija dece u redovni obrazovni sistem; Stručno savetovanje za roditelje dece sa govorima o autizmu; Zagovaranje dece sa spektrom autizma; Kontinuirano istraživanje spektra autizma

Lokacija : Ul.Luan Haradinaj Hyr.21/8 second floor nr.4

Executive Director : Violetë Hyseni

E-mail: autizmiflet@hotmail.com

Tel: +38344889498

Udruženje povratnika Women Naš dom

Udruženje žena povratnica svoje ciljeve ostvaruje kroz četiri programa:
• Zdravstveno-socijalni program: Preventivni zdravstveni programi (edukacija i preventivni ginekološki pregledi)
• Pomoć i briga o starim i bolesnim licima u kući
• Ekonomski program: Programi za pokretanje inovativnog biznisa (start-up), razvoj postojećih (menadžment, marketing), socijalno preduzetništvo i samozapošljavanje
Prikupljanje sekundarnih dobara u cilju reciklaže i izrade dobara za drugu namenu
Registracija na tržištu rada kao poslodavac
• Obrazovni program: Obrazovni programi iz oblasti ženskih prava, zelene agende i građanskog učešća. Mi smo deo Koalicije Demokratija na delu, koja godinama prati izbore na Kosovu
• Humanitarni program: Fond ženske solidarnosti, osnovan 2014. godine, pokreće akcije prikupljanja pomoći za ugrožene grupe stanovništva (sa akcentom na decu i žene) u hrani, higijeni, odeći, obući, nameštaju, igračkama, školskim knjigama i priboru; sve osim novca, i prikuplja ga i dostavlja ljudima u nevolji

Lokacija : Ul.Selo Prekovce, bb, 16000 Novo Brdo

Executive Director : Aleksandra Stanković

E-mail: udruzenjezenanasdom@gmail.com

Tel: +38345214907

Centar za mir i toleranciju Priština

• Pružanje direktnih specijalizovanih socijalnih usluga za decu, odrasle osobe u potrebi, žrtve nasilja u porodici ili žrtve trgovine ljudima, stara i napuštena lica u potrebi;
• Pružanje direktnih usluga psihosocijalne i fizioterapeutske podrške u zajednici deci, odraslim osobama u nevolji, žrtvama nasilja u porodici ili žrtvama trgovine ljudima, starim i napuštenim licima u potrebi;
• Pružanje direktnih specijalizovanih kućnih usluga za rekonvalescente Covid19 iz osetljivih društvenih grupa.
– Obuka i pomoć u sertifikaciji geronto domaćica,
– Pružanje konkretne pomoći u ishrani i higijenskim potrepštinama.

Lokacija : Ul.Milosa Obilica n.n.,10500 Gracanica

Executive Director : Nenad Maksimović

E-mail: office@ngocpt.org

Tel: +38348589788

Web-Site: www.ngocpt.org

Kosovski centar za samopomoć

Osnivanje i organizovanje grupa za samopomoć na različite teme (problemi u porodici, osobe sa invaliditetom, grupe sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, žene žrtve porodičnog nasilja, mentalno zdravlje, članovi porodica osoba sa mentalnim smetnjama, osobe u depresiji, traume , patnje, tugovanja, žene obolele od raka dojke, osobe na rehabilitaciji i druge kategorije društva koje imaju iste probleme i koje mogu imati koristi od zajedničkih sastanaka i podrške zasnovane na iskustvu; Pružanje stručnih psiholoških usluga za osobe u potrebi i specifične kategorije društva u potrebi; predstavljanje referentne tačke za sve grupe koje dele ovu metodologiju i sarađuju sa javnim i privatnim subjektima koji rade na promociji zdravlja i poboljšanju kvaliteta života ljudi, porodica i zajednice; Organizovanje specifičnih obuka za radnike , fasilitatore, sluge i volontere kako bi podstakli nove programe i usvojili samopomoć p metodologija i razvoj kapaciteta NVO.

Organizovanje aktivnosti zastupanja u cilju podrške pravima različitih kategorija koje podržava KCSH; Promovisanje prava različitih kategorija u zapošljavanju, obrazovanju, inkluziji metodom samopomoći; Izgradnja javne svesti putem publikacija, uključivanja medija i javnih događaja.

Lokacija : Ul.Kroi i bardhë, Lam. II, no. 35

Executive Director : Valon Ismaili

E-mail: selfhelp.kosova@gmail.com

Tel: +38338542829; +38344134169

Ženski Inkuzivni Centar (ZEC)

Fizička zaštita i bezbednost, Psihoterapijski tretman (individualni i grupni), Radna i okupaciona terapija, Socijalno savetovanje i podrška (individualna, grupna, kontakti sa drugim institucijama), Pravna pomoć – putem usluga licenciranog ZECa advokata i korišćenjem usluga Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć, Kancelarije ombudsmana (korisnicima je omogućen pravni savet, pripremanje podnesaka i zastupanje pred sudom), medicinska pomoć i rehabilitacija od licenciranih zdravstvenih radnika u saradnji sa zdravstvenim ustanovama (hitne medicinske intervencije, kontrolni pregledi, terapija lekovima) , U pripremi Terapijski rad sa partnerom/počiniocem nasilja zajedno sa Službama socijalne zaštite u ciljanim opštinama u prostorijama Službe, u porodici – putem mobilnih poseta ili kroz organizovanje grupa za samopomoć, Ekonomska nezavisnost korisnika kroz ekonomsko osnaživanje (uključivanje korisnika u ekonomsko osnaživanje programe ZEC-a, povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

Saradnja sa biroima za zapošljavanje i drugim nevladinim organizacijama koje realizuju programe ekonomske podrške marginalizovanim grupama), Psihoterapijski tretman dece žrtava nasilja (psihološka podrška, pomoć u savladavanju nastavnog plana i programa, rekreativno-zabavni program koji realizuju volonteri), Kontakt i saradnja sa državnim institucijama i nevladinih organizacija u cilju realizacije individualnog plana zaštite i reintegracije korisnika skloništa u društvenu zajednicu, SOS telefon 080021000 (besplatni pozivi za VALA korisnike) i SOS savetovalište (telefon, onlajn, tele-savetovanje, rad na terenu ), Praćenje štićenika po izlasku iz Centra

Lokacija: Novo Brdo

Executive Director : Vesna Stajić

E-mail: zenskiinkluzivnicentar@gmail.com

Tel: 038 576 954 | +383(0)44 404 465

Peć Region

Peć

Haxhere Turjaka

haxhere.turjaka@rks-gov.net

045105882

Istog

Naser Sylaj

naser.sylaj@rks-gov.ne

049766506

Klina

Xhavit Shala

xhavit.shala@rks-gov.net

049920628

Saznajte više o kps uslugama u Peć

Udruženja CARITA UMBRIA

Obezbeđivanje smeštaja za decu bez roditeljskog staranj,
Obuka dece posle punoletstva uz stručno usavršavanje/kurseve,
Pružanje pomoći porodicama u nevolji kada imamo materijalne mogućnosti

Lokacija: Leskoc-Kline

Executive Director : Massimo Mazzali

E-mail: carita.umbria@gmail.com

Tel: +383 49477820 | +383 44223101

Centar za samostalni život (CIL)

Obezbediti usluge rehabilitacije za decu i omladinu sa intelektualnim smetnjama. Povećati veština dece i omladine sa smetnjama u pisanju, čitanju, podizanje njihove svesti o okruženju, diskusije u grupama, međusobno poštovanje i razvijanje njihove slobode integracijom u društvo. Povećati poverenje osoba sa intelektualnim smetnjama kako bi one postale ravnopravan deo društva. Pružiti podršku deci i omladini sa invaliditetima da se što više osamostale u pogledu samostalnog putovanja, higijene, pripreme hrane, snalaženju u prodavnicama i povećanje njihovih kapaciteta u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova.

Kreirati prostor – mesto gde se osobe sa intelektualnim smetnjama okupljaju, razgovaraju, igraju, grade, crtaju, pevaju i gde im se pomaže da izraze svoje emocije kroz psiho-socijalnu podršku i stimulaciju. Pružiti podršku članovima porodica koji u okviru svoje porodice imaju osobe sa intelektualnim smetnjama putem savetovanja i obuka.

Lokacija: Vitomericë, Rajoni 2, Peć

Executive Director : Fitore Haxhihasani

E-mail: qjp_2001@hotmail.com

Tel: +383 (0) 44 13 76 23

Handikos-Peć

Obezbeđenje ortopedskih sredstava, kućne posete, zagovaračko-lobiranje, fizioterapeutsko-psihološke seanse, prevoz korisnika, humanitarni program – prehrambeni, higijenski i zdravstveni paketi.

Lokacija: Marie Shllaku nr 20 Peć

Executive Director : Egzon Qorkadiu

E-mail: Handikospeje.org@gmail.com

Tel: 039432078 | +383 44 252 237

Ženski vellness centar

Ženski vellness centar, Sigurna kuća za žene i decu žrtve nasilja je nevladina organizacija koju vode žene; počela je sa radom u septembru 1999. godine od strane grupe žena u cilju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Ženski vellness centar nudi mesto koje je sa poštovanjem, bezbedno i pruža podršku ženama i deci/preživjelima nasilja u porodici uzimajući u obzir njihove jedinstvene potrebe i prepreke sa kojima se suočavaju dok traže usluge na putu izlaska iz odnosa nasilja. Ostale usluge koje se pružaju uključuju krizne intervencije, individualno savetovanje, obrazovanje o reproduktivnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju, psihološku i pravnu podršku.

Pored toga radimo na reintegraciji žena kroz poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena u našoj zajednici kroz organizovanje službi za socio-ekonomsku inkluziju žena i usluga i organizovanje programa obuke za ugrožene grupe žena itd.

 

Location: Ul.12 Qershori 16 Peć

Executive Director : Ardita Ramizi Bala

E-mail: pejawwc@yaho.com

Tel: +38339421398 | +38344/49278809

Web-Site: www.qmg-ks.org

“Duart Plote Meshire”

Psihosocijalne usluge za decu sa manjim invaliditetom i decu romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti. Medicinske i psihosocijalne usluge za pacijente i starije osobe bez odgovarajuće nege. Humanitarna pomoć za ljude koji uglavnom žive od socijalne pomoći.

 

Lokacija: Ul.Vitomirica Region II, Peć

Executive Director : Najqe Kelmen

E-mail: shtepiaeshpreses@hotmail.com

Tel: +38344155863

Centri za socijalne usluge u regionu Uroševac

Uroševac

Adelina Rexhepi-Braha

Adelina.rexhepi1@rks-gov.net

+38344754975

Đeneral Janković

Amir Bushi

amir.bushi@rks-gov.net

044280363

Kačanik

Ruzhdi Berisha

ruzhdi.berisha@rks-gov.net

044227931

Štimlje

Jener Fazliu

jener.fazliu@rks-gov.net

044667694

Štrpce

Haqif Xhemajli

haqif.xhemajli@rks-gov.net

044130463

Saznajte više o kps uslugama u Uroševac

Caritas Kosovo

zdravstvenu zaštitu i bolji pristup zdravstvenim uslugama, unapređenje socijalnog položaja ljudi u nevolji i razvoj zajednice za inkluziju i socijalnu koheziju, stvaranje preduslova za povećanje zapošljivosti i samozapošljavanja, ostvarivanje prava na kvalitetno obrazovanje, pomoć u prirodnoj situaciji. katastrofe i sukobi

Lokacija: Ul. Shën Nënë Tereza No. 3 Catholic Church
70000 Uroševac, Kosovo

Executive Director : Mr. Alfred Pjetri

E-mail: info@caritaskosova.org

Tel: +383 (0) 290 328 110 | +383 (0) 44 470 961

Web-site: www.caritaskosova.org

Centar za zaštitu žena i dece Moja kuća

Sklonište funkcioniše u cilju pružanja zaštite, bezbednosti, smeštaja i podrške žrtvama zlostavljanja u hitnoj fazi, kao i pored puta koji ima za cilj da žene izvuče iz nasilja.

Lokacija : Ul. Uran Tinova p.n., Uroševac 70000, Kosovo

Executive Director : Sevdije Kasumi – Bunjaku

E-mail: ngomyhome@hotmail.com

Tel: +383 49 334 354

Udruženje osoba sa invaliditetom – Handikos Ferizaj

Multidisciplinarne usluge rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju u zajednici, Usluge dnevne njege za osobe sa invaliditetom. Usluge kod kuće za osobe sa invaliditetom. Handikos Ferizaj sprovodi veliki broj zagovaračkih aktivnosti i intervencija koje imaju za cilj postizanje pozitivnih i održivih promena u životima osoba sa invaliditetom.

Lokacija : Zenun Beqa 24 A

Executive Director : Xhemile Murseli

E-mail: handikosferizaj@gmail.com

Tel: +383 49 945 102 | +383 49 723 700

Udruženje osoba sa invaliditetom “Hendifer”

Usluge koje nudi udruženje “Hendifer” su: Kućne posete osobama koje žive same; Ergoterapija; Grupna terapija i individualna terapija; Nabavka ortopedske opreme; Zagovaranje i lobiranje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom; Govorna terapija; Obrazovanje za decu koja imaju problema sa učenjem; Art terapija; IT (Informacione tehnologije) kursevi; Snabdevanje paketima hrane za siromašne porodice; Sportske aktivnosti; Dnevni centar u kome se organizuju osnovne aktivnosti za decu, samohrane majke i majke osoba sa invaliditetom; Dnevni kamp za rehabilitaciju.

Lokacija : Ul.Gjon Serreçi, nr. 43, Uroševac

Executive Director : Fazile Bungu

E-mail: hendifer_f@yahoo.com | hendifer.personat@gmail.com

Tel: +38344226923

Web-Site:www.hendifer.com

Region Đakovice

Dečani

Ali Tahirsylaj

ali.tahirsylaj@rks-gov.net

044404975

Đakovica

Pranush Komani

pranush.komani@rks-gov.net

044799833

Orahovac

Ylfete Kryeziu

ylfete.kryeziu@rks-gov.net

044611812

Saznajte više o kps uslugama u Đakovica

MEDICA KOSOVO

Obezbediti individualni oporavak od traume i grupno psiho-socijalno savetovanje za žrtve seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja (SRZN) tokom i nakon rata, Pružiti grupno pravno savetovanje i individualnu pravnu pomoć ženama koje su preživele SRZN tokom i nakon rata, Pružiti pravnu i tehničku pomoć žrtvama seksualnog nasilja tokom rata da bi pristupili priznavanju njihovog statusa i zatražili pravdu, Pružiti edukaciju o zdravlju, fizioterapiju i primarnu medicinsku zaštitu za preživele, Pružiti terapiju kroz rad i umetnost kao alati za rehabilitaciju preživelih.

Pružiti poljoprivredne resurse (pčele, oprema za brigu pčela, zalihe za mužu, pilići i inkubatori, biljke itd.) socijalno ugroženim preživelima i obezbediti podršku njihovom pristupu programima poljoprivrednih subvencija od strane lokalnih institucija, Pružiti obuku institucijama i nevladinim organizacijama o povećanju znanja o informisanoj brizi kada je reč o traumi i razvoju kampanja za podizanje svesti protiv stigmatizacije u vezi seksualnog nasilja, Razviti aktivnosti o zagovaranju i lobiranju u cilju rešavanja statusa i prava žrtava seksualnog nasilja i nasilja tokom i nakon rata.

Lokacija : Luigj Gurakuqi No.39; 50000 Đakovice
70000 Uroševac, Kosovo

Executive Director : Veprore Shehu

E-mail: medicam_kosova@yahoo.com | info@medicakosova.org

Tel: +383 (0)390 321 139 | +383 (0)49 188 316

Web-site: www.medicakosova.org

NVO ”Sigurna kuća” Đakovica

Sklonište i smeštaj žena i dece žrtava porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja, Zdravstvena zaštita i fizička bezbednost, Psiho-socijalno i pravno savetovanje, (licem u lice, telefonom (SOS linija) i u grupama sa ženama i devojčicama koje su preživele nasilje), Formalno i neformalno obrazovanje dece za pohađanje prekinutog osnovnog ili srednjeg obrazovanja, Edukativne i zabavne aktivnosti za decu koja žive sa majkama u Sigurnoj kući,

Re-integracija kroz različite kurseve kao što su: Obuka zaštićenih žena i devojaka (kursevi pčelarstva, proizvodnja krema, kuvanja, pletenja, krojenja, stranih jezika, kompjutera itd.)
Prezentacije u zajednicama i institucijama (za zdravstvene radnike, socijalne radnike, policiju itd.,) za prevenciju porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja i njihovih posledica u društvu, Seminari i obuke sa različitim stručnim grupama za prepoznavanje i postupanje u slučajevima porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja, Prezentacije sa učenicima o prevenciji i posledicama porodičnog nasilja, Kampanja o podizanju svesti sa brojnim aktivnostima i publikacijama
Zastupanje prava žrtava, Ekonomsko osnaživanje žrtava i postupanje sa počiniocima, Izgradnja kapaciteta osoblja za pružanje najkvalitetnijih usluga žrtvama porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja,

Besplatna telefonska linija za pružanje saveta ženama i devojčicama žrtvama porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja Telefonski broj 080080001.

Lokacija: Str.”Gjergj Fishta”N n

Executive Director : Erblina Dinarama

E-mail: linjajuaj@yahoo.com

Tel: 0390-330-098 | +383 44-830-151

Medica Đakovice

Odeljenja Medica Đakovice
Psiho-socijalno odeljenje, Ginekološko odeljenje, Pravno odeljenje, Odeljenje za ekonomsko osnaživanje, Odeljenje za finansijske i administrativne poslove

Aktivnosti Medica Đakovice
Individualno, grupno, porodično i psiho-socijalno savetovanje parova u kancelarijskim prostorijama i na terenu, Pružanje opštih saveta u selima/gradovima regiona u kojima udruženje deluje, Pružanje individualnih saveta i podrške tokom procesa apliciranja za penziju u Komisiji za prepoznavanje i proveru statusa žrtve seksualnog nasilja na Kosovu, Primarne ginekološke konsultacije/posete u centru i na terenu, Ginekološki pregledi i PAP-testovi, Pravni saveti i pomoć u centru i na selu, Prikupljanje predmeta i područja dobijenih od pravosudnih organa i drugih javnih organa, Ekonomsko osnaživanje aktivnosti žena.

Organizovanje razvoja obrazovnih i stručnih kapaciteta u selima i naseljima u kojima živi grupa žena pripadnica manjinske grupe, Javni rad, zalaganje i lobiranje za ženska pitanja, Organizovanje radionica, seminara i konferencija o pitanjima prava i ravnopravnosti žena.

Lokacija: Ul. Fadil Nimani No. 34 Đakovice, 50000

Executive Director : Mirlinda Sada

E-mail: medica.gjakova@hotmail.com | medicagjakova@gmail.com

Tel: 0390 326 812 | +383 44 99 66 55

Web Site: medicagjakova.org

Udruženje paraplegičara i paralizovane dece Đakovica “Handikos Gjakovë”

Usluge koje nudi Handikos u Đakovici:
Ergoterapija/fizioterapija, Psiho-socijalno savetovanje/podrška pojedincima i njihovim porodicama/starateljima, Usluge negovanja i zbrinjavanja, praćenje zdravlja i upućivanje u zdravstvene ustanove, Kreativne i rekreativne aktivnosti za adolescente i odrasle sa invaliditetom, Socijalna podrška osobama sa invaliditetom, Logopedija, Kućna nega za samo-negu i samostalnost u dnevnim aktivnostima.

Usluge Terenskog asistenta u zajednici, Usluge logopeda, Neformalno obrazovanje, Kampanja zastupanja i lobiranja kod lokalnih i centralnih institucija za osnaživanje i poštovanje prava osoba sa invaliditetom, Kursevi plesa za tinejdžere i mlade sa invaliditetom, Kursevi glume za tinejdžere i mlade sa invaliditetom, Kursevi slikanja za tinejdžere i mlade sa invaliditetom.

Dodatne usluge koje nudi Handikos Đakovica su sledeće:
Grupa za zastupanje prava roditelja dece sa invaliditetom, Grupa za zastupanje mladih sa invaliditetom, Grupa dece sa invaliditetom, Grupa mladih fotografa, Grupa za rekreativni sportski ribolov, Sportska grupa za košarku u invalidskim kolicima

Lokacija: Ul. “Tivari” n.n. Đakovice 50000

Executive Director : Brilanda Ballata

E-mail: handikos.gjakove@gmail.com

Tel: +383 390 327 150 | +383 44 424 266

OMLADINSKI SAVET ORAHOVAC

Нудимо дневне мобилне социјалне услуге за маргинализоване групе, а посебно за децу на тешким и захтевним пословима. Kao i usluge distribucije pomoći, identifikacije, zastupanja i promene stanja, stanja uopšte za pomenute marginalizovane grupe, ali u budućnosti i za decu sa Daunovim sindromom

Lokacija: Ul. “ Gezim Hamza – Piktori “ N.N. 21000, Orahovac

Executive Director : Enis Berisha

E-mail: keshillirinorrahovecit@hotmail.com

Tel: +38344204096

Web-Site: www.krr-ycr.com

Region Mitrovice

Albaniku/Leposavic

Danijela Nikolic

leposavic.sns@rks.gov.net

0648204066

Mitrovica

Gani Mustafa

gani.n.mustafa@rks-gov.net

qpsmitrovice1@gmail.com

+38344226206

Sever Mitrovica

Dejan Djinović

csr.zvec@gmail.com

0658261223

Srbica

Syka Beqiri

syka.beqiri@rks-gov.net

048906392

Vučitrn

Kimete Mehana

kimete.mehana@rks-gov.net

044926132

Zubin Potok

Grado Djordjevic

csrzpotok@gmail.com

028460064

Zvečan

Biljana Nikolic

qpszvecan2@gmail.com

065/4719/300

Saznajte više o kps uslugama u Mitrovice

Udruženje invalida Mitrovice – Handikos Mitrovica

Handikos Mitrovica pruža direktne socijalne usluge osobama sa invaliditetom u regionu Mitrovice sprovođenjem Programa rehabilitacije u zajednici, kao npr.:
Pružanje usluga dnevne brige za decu sa invaliditetom na osnovu standardnih usluga i sa kvalifikovanim stručnim kadrom, Izgradnja kapaciteta roditelja dece sa invaliditetom u pogledu doprinosa razvoju njihovog deteta do njihovog punog potencijala, kao i individualno i grupno savetovanje sa roditeljima/članovima porodice. Aktivno zagovaranj u javnim i ne-javnim lokalnim institucijama kako bi se osigurala zaštita i unapređenje prava osoba sa invaliditetom u društvu, uključujući pravo na slobodno kretanje, kvalitetne zdravstvene usluge, socijalnu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje.

Pomoćna oprema za decu i odrasle sa invaliditetom u Centru i kod kuće, prilagođavanje potrebama korisnika, neprekidna identifikacija dece i odraslih sa invaliditetom i njihova registracija u bazi podataka, Savetovanje o svakodnevnim životnim veštinama i mobilnosti.

Lokacija: Ul. “Nexhip Dragaj” nr.70, Mitrovice

Executive Director : Myrvete Hasani

E-mail: handikos.m@gmail.com

Udruženje podrške roditelja sa sever

Psihološko savetovalište za roditelje dece sa smetnjama u razvoju, psihološko savetovalište za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, logopedska terapija za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, fizikalna terapija za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, muzičke radionice, edukativne radionice, kreativne radionice, pozorišne radionice, sportske radionice , radionice svakodnevnih veština, radionice vizuelnih umetnosti.

Lokacija: Ul. Nemanjina bb. / Sever Mitrovice

Executive Director : Irena Rakić

E-mail: podrzime.mitrovica@yahoo.com

Tel:+381640017446

Centar za zaštitu žena i dece – “RABA VOCA”

Usluge koje nudi CZŽD “Raba Voca” za preživele: smeštaj (hrana, higijena, odeća). Tokom boravka u Prihvatilištu, nude im se psihosocijalna savetovanja, psihološke sesije, rekreativne aktivnosti psihosocijalnog savetnika, kursevi krojenja, kursevi kuvanja, kursevi kompjutera, kursevi frizera, zdravstveno vaspitanje.
Prema potrebama preživelih vrši se pratnja do suda, CPS, lekarski pregledi, povlačenje socijalnih davanja, telefonski kontakti sa članovima porodice itd.

Lokacija: Ul. Ramadan Peci nr.12, Mitrovice

Executive Director : Fidane Hyseni

E-mail: rabavocacpwc@gmail.com

Tel:+38344815749

Region Gnjilana

Gnjilana

Mursel Zymberi

mursel.zymberi@hotmail.com

+38344125519

Dardana/ Kamenica

Bejtulla Morina

bejtulla.morina@rks-gov.net

044186653

Klokot

Vojislav Kostic

vojakostic14@gmail.com

qpskllokoti@gmail.com

049703809

Parteš

Tihomir Simic

tika.simic@hotmail.com

049787476

Ranilug

Zoran Ristic

zoran.s.ristic@rks-gov.net

045138500

Vitina

Syle Salihu

syle.salihu@rks-gov.net

044323072

Saznajte više o kps uslugama u Gnjilane

Udruženje za zaštitu prava žena i deteta-Lirija-Gnjilane

Aktivnosti Centra Liria su usmerene na:

Direktna pomoć u pružanju optimalnih usluga žrtvama svih oblika nasilja, stanovanje, smeštaj i rehabilitacija, pravno, socijalno i psihološko savetovanje, institucionalna saradnja, podizanje svesti i senzibilizacije, jačanje kadrovskih kapaciteta, ekonomsko jačanje

„Liria“ pruža sklonište za žrtve nasilja u porodici pogođene bilo kojim oblikom nasilja, obezbeđeno im je fizičko obezbeđenje, hrana, lekovi, održavanje higijene, odeća, period za razmišljanje (48 sati), mir, smeštaj i usvajanje u novom životnom okruženju, usvajanje sa rasporedom i pravilima skloništa, mogućnostima kontakta sa institucijama za podršku, komunikacijom sa članovima porodice, predstavljanjem paketa usluga u koje će oni biti uključeni, procenom njihovih hitnih potreba i izradom individualnog plana nege za svakog korisnika, kao i zdravstvene usluge za bunar – vođenje slučajeva i saradnja sa institucijama koje se bave zaštitom, tretmanom i rehabilitacijom slučajeva.

Pravno, socijalno i psihosocijalno savetovanje tokom boravka u Centru Liria, psiholozi održavaju individualna i grupna savetovanja, što je suštinska komponenta psihološkog lečenja. Grupe samopomoći su grupe žena koje su zaštićene, koje imaju pravo da se međusobno druže i međusobno razmenjuju iskustva. Centar Liria takođe pruža pravne i socijalne savete ženama koje nisu zaštićene, a koje se obraćaju centru za pomoć. Savetovanje se održava prema potrebama žena: pravni, socijalni, psihološki saveti, pored savetovanja licem u lice, Liria nudi i savetovanje putem SOS telefona. Institucionalna saradnja na centralnom i lokalnom nivou.

Lirija centar je član Interresorne grupe za zaštitu od nasilja u porodici, Lirija centar je deo izrade zakona, Nacionalne strategije i Standardnih operativnih procedura za zaštitu od nasilja u porodici, Lirija centar je član Grupe za direktnu pomoć , koji je izradio Standardne operativne procedure i minimalne standarde brige za žrtve nasilja u porodici, Liria centar je član i predstavnik Mreže skloništa Kosova, član Mreže žena Kosova, Liria centar je član Opštinskog veća za bezbednost u Zajednice, član Koordinacionog mehanizma protiv nasilja u porodici u Opštini Gnjilane i Opštini Vitina

Liria centar posluje u bliskoj saradnji i partnerstvu sa brojnim institucijama, kao i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave prevencijom, zaštitom, rehabilitacijom i reintegracijom žrtava nasilja u porodici. ”Liria” je potpisala Memorandum o razumevanju sa svim akterima na centralnom i lokalnom nivou uključujući:

Ministarstvo rada i transfera, Ministarstvo zdravlja, Koordinacioni mehanizam protiv nasilja u porodici u dve opštine: Sud, Policija, Centar za socijalni rad, Kancelarija za ravnopravnost polova, Zastupnici žrtava, Uprava za obrazovanje, Uprava za zdravstvo, Komisija za pravnu pomoć, Regionalno zapošljavanje Centar, Probaciona Služba, Dom omladine i Kancelarija za prava deteta.

Lokacija: Ul. 28 Nentori n.n, 60000 Gnjilane,Kosovo

Executive Director : Nazife Jonuzi

E-mail: liriagjilan10@hotmail.com | liriagjilan10@gmail.com

Tel: 0280325700 | +383 44 125 729

Handikos Gnjilane

Centar za rehabilitaciju zajednice Handikos Gnjilane pruža sledeće usluge Psihološki tretman (individualni i grupni), logopedska, fizioterapija i neformalno obrazovanje; Obezbeđenje ortopedskih sredstava – ortopedskih kreveta, antidekubitalnih dušeka, ručnih, aktivnih i specijalnih invalidskih kolica, toalet invalidskih kolica, hidrauličnog i električnog lifta itd.

Mobilna klinika Handikos Gnjilane pruža sledeće usluge: Pružanje specijalizovanih usluga kroz redovne terenske aktivnosti, uključujući psihološko savetovanje, fizioterapiju socijalnog rada, logopedsku terapiju, negu i medicinsku pomoć kroz obezbeđivanje propisanih lekova; Sprovesti procenu potreba za svaki slučaj/porodicu u smislu zdravstvene, socijalne, zaštite, usluga ili bilo koje druge oblasti koja bi doprinela opštem blagostanju; Izrada individualnih i porodičnih planova lečenja; Organizovanje i facilitiranje sastanaka grupe za samopomoć sa roditeljima i drugim starateljima; Upućivanje i praćenje drugih pružalaca usluga (javnih ili nejavnih); Olakšavanje pristupa drugim specijalizovanim uslugama koje pružaju javna ili nejavna lica: Olakšavanje fizičkog pristupa uslugama mobilnosti za starije osobe i osobe sa invaliditetom; Uspostaviti formalnu saradnju sa javnim i nejavnim pružaocima usluga u smislu identifikacije, upućivanja i pružanja usluga najugroženijim slučajevima među osobama sa invaliditetom i starijim osobama; Uspostaviti zajedničke timove za praćenje (JMT) sa drugim pružaocima usluga za sprovođenje aktivnosti na terenu i zajedničku pomoć u slučajevima među osobama sa invaliditetom i starijim osobama.

Lokacija: Ul. Fehmi Agani, No.96, 60 000 Gnjilane,Kosovo

Executive Director : Fatmir Shurdhani

E-mail: handikosgjilan@gmail.com

Tel: +280328817

Region Prizrena

Sharri/Dragash

Ibrahim Gashi

ibrahim.e.gashi@rks-gov.net

044415635

Mališevo

Afrim Zogaj

afrim.b.zogaj@rks-gov.net

044204708

Mamuša

Esat Morina

esat.morina@rks-gov.net

045546654

Prizrena

Kumrije Bytyqi

Kumrije.Bytyqi@rks-gov.net

+38344955168

Suva Reka

Sami Rakaqi

Muharrem Gallopeni

rakaqi@hotmail.com

muharrem.gallopeni@rks-gov.net

044183877

049611961

Saznajte više o kps uslugama u Prizrenu

HANDIKOS SUVA REKA

U našem centru se pružaju sledeće usluge; Razvojne aktivnosti sa decom i odraslima, psihosocijalne aktivnosti, aktivnosti iz primarne fizioterapije, ergoterapeutske sesije, logopedske sesije sa decom, rekreativno-sportske aktivnosti, radionice za mlade uključujući kreativni rad, distribucija ortoprotetskih sredstava kao što su ortopedski električni kreveti, normalna invalidska kolica i toaleti, razna šetališta. štake, dušek protiv dekubitusa, školjke, lopate i drugi alati kao što su ortoze za ruke i stopala i prevoz dece uključene u ove aktivnosti.

U zavisnosti od projekata, trudimo se da pomognemo porodicama osoba sa posebnim potrebama, sa najtežom ekonomskom situacijom, pomažući im u prehrambenim paketima i materijalu za inkontinenciju i esencijalnim lekovima.

Lokacija: Ul “Skenderbeu” p.n. 23000 Suva Reka

Executive Director : Suzana Gashi

E-mail: Handikos_th@hotmail.com

Tel: +383 29 271 158 | +383 49 608 411

HANDIKOS MALIŠEVO

Nudimo mobilne zdravstvene, socijalne, psihološke, fizioterapeutske usluge, koje se takođe nude u našem centru. Takođe, u našem članstvu se opremamo ortopedskim priborom, kao i zalažemo se i lobiramo za prava osoba sa invaliditetom, kao i u određenim slučajevima delimo i prehrambene, higijenske i druge pakete po projektima.

Lokacija : Ul.” Hamdi Berisha “ Kompleksi QKMF – N.N. 24000, Mališevo

Executive Director : Feride Isma

E-mail: Handikos-malisheve@hotmail.com

Tel: +38329269243 | +38344269781

HANDIKOS PRIZRENA

Handikos broji 2033 člana, usluge koje nudimo su: fizioterapeutske usluge, psihosocijalne sesije, neformalno obrazovanje, podela pomagala, saveti porodicama osoba sa posebnim potrebama, rehabilitacija u rehabilitacionim centrima, potpuno uključivanje dece u redovne škole, inkluzivnost u zapošljavanje – obuka za zapošljavanje, sportske aktivnosti, posebno košarka u kolicima, obuka za ručne radove – ručni rad

Lokacija : Ul.”Vajzat e Sulit “ pn Prizrena 20000

Executive Director : Merita Shala

E-mail: Handikos_pz@hotmail.com | shalamerita0@gmail.com

Tel: +38344584183

NVO RREZON

Organizacije nude psihosocijalne usluge, logopedske i obrazovne usluge za učenike sa različitim potrebama, obrazovanje, obuku, socijalnu i psihološku pomoć.

Lokacija : Ul.Rexhep Hyseni 19/A – Prizrena

Executive Director : Nazmije Gashi

E-mail: ojqrrezon@gmail.com

Tel: +38344237447; +38344423288

HADER humanitarno udruženje roditelja sa mentalno ometenim licima u Prizrenu

Usluge nege zaštićenih u centru organizacije; Psihosocijalne usluge; Usluge fizioterapije; Zdravstvene usluge, održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja; Usluge kulture i zabave; Zanatske usluge; Psihosocijalne usluge na terenu, kućne posete, porodica

Lokkacija : Ul.Liman Shala , ex William Walker n.n., Prizrena

Executive Director : Resmije Krasniqi

E-mail: haderprizren@hotmail.com

Tel: +38344278538