Uloga Centra za socijalni rad

Usluge koje pruža centar za socijalni rad

Pravna i porodična zaštita dece bez roditeljskog staranja

 1. Stavljanje u pritvor
 2. Usluge za napuštenu decu u bolnici
 3. Prelazno stanovanje
 4. Smeštaj u porodično stanovanje u okviru biološke porodice
 5. Smeštaj u porodično stanovanje van biološke porodice
 1. Ujedinjenje porodice
 2. Smeštanje i nadzor deteta u fazi pre usvajanja
 3. Stavljanje u usvajanje sa domaćim elementom
 4. Usvajanje sa međunarodnim elementom
 5. Realizacija poseta nakon uspostavljanja usvajanja
 6. Smeštaj u prihvatilišta zlostavljane i zanemarene dece

Profesionalne socijalne usluge za decu

 1. Stručno vrednovanje i individualni plan
 2. Psiho-socijalno, informativno i edukativno savetovanje
 3. Posete porodici, školi i zajednici savetodavnog, konsultantskog i nadzornog karaktera
 4. Određivanje staratelja za posebne slučajeve – posebni staratelj
 5. Dobijanje izjave
 6. Učešće i zastupanje na sudskim ročištima
 7. Sa razvojnom stagnacijom
 8. Reintegracija i rehabilitacija u porodici i zajednici
 9. Zaštita i tretman dece korisnika psiho-aktivnih supstanci
 10. Zaštita i tretman dece u sukobu sa zakonom mlađe od 14 godina koja su krivično neodgovorna
 11. Zaštita i tretman dece u sukobu sa zakonom 14-16 god
 12. Zaštita i tretman dece u sukobu sa zakonom 16-18 godina
 13. Sprovođenje mere pojačanog nadzora od strane organa starateljstva
 14. Povratak u obrazovni proces, kao i registracija u određenim slučajevima
 15. Ostvarivanje kontakta između dece roditelja u procesu razvoda ili koji su već razvedeni
 16. Saradnja sa drugim institucijama, kao što su probacijske i popravne službe za decu u sukobu sa zakonom
 17. Upućivanje slučajeva otmice dece sa međunarodnim elementom
 18. Informacije o pravima i obavezama i savetovanje za zakonskog staratelja
 1. Upućivanje otmice sa domaćim elementom Kosovskoj policiji
 2. Davanje mišljenja o slučajevima sklapanja maloletničkog braka
 3. Zaštita i tretman dece sa invaliditetima
 4. Zaštita i tretman dece na ulici
 5. Upućivanje dece na dopunsko obrazovanje ili programe stručnog osposobljavanja u saradnji sa centrima za stručno osposobljavanje i zavodima za zapošljavanje
 6. Potrebna naknadna registracija
 7. Samostalan i život pod nadzorom/Podrška u polusamostalnosti, nadzor do osamostaljenja za decu bez roditeljskog staranja
 8. Smeštaj za decu sa invaliditetima u domovima u zajednici
 9. Privremeni smeštaj u kućama za privremeni smeštaj
 10. Smeštaj dece u Dnevnim centrima
 11. Smeštaj dece u prihvatilišta za zaštitu žrtava porodičnog nasilja
 12. Smeštaj dece u prihvatilišta za zaštitu žrtava seksualnih zločina
 13. Smeštaj dece u prihvatilišta za zaštitu žrtava trgovine ljudima
 14. Davanje stručnog mišljenja sudu za sve predmete koje sud traži
 15. Preseljenje iz NVO ili porodice u Ustanovu i obrnuto
 16. Uput za smeštaj u druge stambene ustanove i/ili licencirane NVO/e
 17. Usluge zaštite, rehabilitacije i reintegracije za žrtve učešća u oružanom sukobu.

Profesionalne socijalne usluge za odrasle

 1. Imenovanje punoletnog staratelja
 2. Stručno vrednovanje i individualni plan
 3. Rehabilitacija porodičnih odnosa
 4. Bračno savetovanje za slučajeve u procesu razvoda ili rastave
 5. Izrada socijalne anamneze i davanje stručnog mišljenja i predloga za poverenje dece
 6. Prisustvo sudskim ročištima
 7. Zaštita i tretman odraslih osoba sa mentalnom retardacijom
 8. Zaštita i tretman odraslih osoba sa invaliditetom
 9. Zaštita i tretman odraslih žrtava porodičnog nasilja
 1. Zaštita i tretman odraslih žrtava trgovine ljudima
 2. Zaštita i tretman odraslih žrtava seksualnih zločina
 3. Rehabilitacija i reintegracija u porodicu i zajednicu
 4. Pomoć́ pri zapošljavanju
 5. Zaštita i tretman odraslih korisnika alkohola
 6. Zaštita i tretman odraslih osoba koje koriste psiho-aktivne supstance
 7. Stare osobe i osobe bez porodične nege – služba kućnog lečenja
 8. Predlog sudu za sticanje roditeljskog prava
 9. Predlog sudu za sticanje poslovne sposobnosti
 10. Mišljenje da se nestalo lice proglasi mrtvim
 11. Procena i verifikacija repatriranih pojedinaca i porodica

Stambeni objekti za odrasle i stare osobe

 1. Stanovanje za osobe sa invaliditetom i mentalnom retardacijom u domovima u zajednici
 2. Smeštaj u staračke domove za lica bez porodičnog staranja
 3. Zaštita i smeštaj repatriranih lica bez porodičnog staranja

Materijalna podrška pojedincima/porodicama u socijalnoj potrebi

 1. Predlog za pružanje hitne (rane) pomoći Opštini, Ministarstvu i NVO/ima
 2. Zalaganje za materijalnu pomoć NVO/ima u hrani i odeći
 3. Identifikacija korisnika i raspodela različite pomoći od donatora (opštine, pojedinačni donatori, preduzeća, NVO/e)

Hitna pomoć

 1. Predlog za pružanje hitne (rane) pomoći Opštini, Ministarstvu i NVO/ima
 2. Zalaganje za materijalnu pomoć NVO/ima u hrani i odeći
 3. Identifikacija korisnika i raspodela različite pomoći od donatora (opštine, pojedinačni donatori, preduzeća, NVO/e)

Prekovremeni rad u pritvoru

 1. Intervencija u pritvoru van redovnog radnog vremena tokom radnih dana, vikenda i državnih praznika

Administrativne usluge

 1. Saglasnost za putovanje u inozemstvo za decu razvedenih (rastavljenih) roditelja
 2. Pomoć u uređenju identifikacijske dokumentacije za klijente u stanju socijalne potrebe i invalidnosti
 3. Saglasnost za promet nekretninama za maloletnike
 4. Zaključak za dokaz da se radi o samohranom roditelju
 5. Uverenje/dokaz Centra za socijalni rad da je izvršio sve novčane obveze za ishranu i negu prema osobama za koje je odgovoran pred zakonom – radi gubljenja državljanstva
 1. Uverenje/dokaz da lice bez državljanstva poseduje dovoljna materijalna sredstva za obezbeđivanje svoje egzistencije i egzistencije lica o čijem je staranju odgovorno, bez korišćenja socijalnih šema – radi sticanja državljanstva
 2. Uverenje/dokaz da podnosiocu zahteva sudskom odlukom nije oduzeta ili ograničena radna sposobnost – radi pribavljanja oružja
 3. Uverenje/dokaz da se ne vodi kao lice pod starateljstvom niti kao lice koje je lišeno poslovne sposobnosti – radi zasnivanja radnog odnosa
 4. Potvrda za samohrane roditelje za oslobađanje od plaćanja vrtića
 5. Uverenje da nije korisnik šeme socijalne pomoći
 6. Uverenje da je korisnik šeme socijalne pomoći
 7. Zaključak o životnom stanju, za slučajeve spajanja porodice u inostranstvu

Usluge socijalne pomoći

 1. Pružanje podrške iz šeme socijalne pomoći
 2. Prihvatanje zahteva i obaveštavanje o kriterijumima
 1. Provera porodičnog siromaštva na terenu
 2. Izdavanje rešenja za naknadu iz šeme socijalne pomoći

Klijenti/kategorije

Deca bez roditeljskog staranja

 1. Napuštena
 2. Siročad
 3. Deca roditelja sprečena u vršenju roditeljske dužnosti
 4. Lišavanje sposobnosti roditelja za delovanje
 5. Roditelj/i na izdržavanju zatvorske kazne
 1. Lokacija roditelja/a u inostranstvu
 2. Roditelji kojima je oduzeto roditeljsko pravo
 3. Deca čiji roditelji nisu živi, nepoznati, nestali ili čak i kada roditelji iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti brinuti se o svojoj deci, privremeno ili trajno.

Deca u stanju socijalne potrebe

 1. Deca sa asocijalnim ponašanjem
 2. Učinioci krivičnih dela bez krivične odgovornosti (mlađi od 14 godina)
 3. Sukob sa zakonom 14 -16 godina
 4. Sukob sa zakonom 16-18 godina
 5. Roditelji su u procesu rastave i razvoda
 6. Deca koja ostvaruju kontakt sa razvedenim i rastavljenim roditeljima
 7. Zloupotrebljeni
 8. Zanemareni ili bez nadzora
 9. Zloupotrebljeni
 10. Žrtve psihičkog nasilja
 11. Žrtve prostitucije
 12. Dečija pornografija
 13. Žrtva telesnog kažnjavanja
 14. Maltretirani/peering
 15. Invalidi

 1. Žrtve porodičnog nasilja
 2. Žrtve trgovine ljudima
 3. Teški i opasni poslovi
 4. Na ulici
 5. Bez pratnje u procesu repatrijacije
 6. Žrtve seksualnih zločina
 7. Korisnici psiho-aktivnih supstanci
 8. Brak pre punoletstva
 9. Kidnapovani sa međunarodnim elementom
 10. Kidnapovani sa domaćim elementom
 11. Pokušaj samoubistva
 12. Tražioci azila (deca, odrasli, porodice)
  Izbeglice (deca, odrasli, porodice)
 13. Deca koja učestvuju u oružanom sukobu
 14. Deca koja učestvuju u noćnim klubovima i kockanju

Odrasli u stanju socijalne potrebe

 1. Mentalna retardacija
 2. Žrtve porodičnog nasilja
 3. Žrtve trgovine ljudima
 4. Žrtve seksualnih zločina
 5. Korisnici alkohola
 6. Korisnici psiho-aktivnih supstanci
 7. U procesu razvoda ili rastave
 8. Stare osobe bez porodičnog staranja
 1. Invalidi bez porodičnog staranja
 2. Sticanje sposobnosti za delovanje
 3. Sticanje roditeljskog prava
 4. Lišavanje roditeljskog prava
 5. Zahtev za lokalno usvajanje
 6. Zahtev za međunarodno usvajanje
 7. Pokušaj samoubistva
 8. Proglašenje nestalog lica mrtvim
 9. Žrtve oružanog sukoba

Porodice/pojedinac u stanju socijalne potrebe

 1. Repatrirani
 2. Hitna pomoć́

Administrativni zahtevi klijenata

 1. Saglasnost za prenos imovine na maloletnike
 2. Saglasnost na identifikacijski dokument
 3. Saglasnost za putovanje u inostranstvo
 4. Dokaz o posedovanju oružja
 5. Dokaz o sticanju državljanstva
 6. Dokaz o gubitku državljanstva
 1. Dokaz o zaposlenju
 2. Potvrda za samohranog roditelja
 3. Potvrda za korišćenje socijalne pomoći
 4. Potvrda o nekorišćenu socijalne pomoći
 5. Ovlašćenje za povlačenje socijalne pomoći
 6. Zaključak životnog stanja za slučajeve spajanja porodice
 7. Naknadna registracija

Šema socijalne pomoći

 1. Zahtev za socijalnu pomoć́