Opština

Opština

Svaka opština je odgovorna obezbediti preko svog odgovarajućeg odeljenja pružanje socijalnih i porodičnih usluga na svojoj teritoriji prema standardu koji utvrđuje Ministarstvo. Odeljenja vrše socijalne i porodične usluge na svojoj teritoriji kroz aktivnosti centra za socijalni rad ili obezbeđenjem finansiranja ili druge materijalne pomoći nevladinim organizacijama za pružanje tih usluga.